Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är elev på någon av våra skolor

Denna information riktar sig till dig som ska bli, är eller har varit inskriven hos någon av Humanas skolor.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din vårdnadshavare, anhörig och kontaktperson
 • Din vårdgivare
 • Din kommun

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda och fullgöra inskrivning av dig som elev.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Uppgifter från pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning
 • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att bedriva utbildning enligt skollagen

Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning.
Utredning om behov av särskilt stöd sparas i tio år efter avslutad utredning.

För att besluta om och utfärda betyg samt föra betygskatalog
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Betyg och betygsgrundande studieresultat och omdömen som är kopplade till dessa
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga förpliktelser enligt skollagen

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt skollagen.
Betyg och betygshandlingar behandlas i tio år efter eleven har slutat skolan.
Nationella prov sparas i tre år efter att de skrivits. Proven raderas därefter enligt skollagens och Skolverkets föreskrifter.

För att vi ska kunna utföra åtgärder såsom utredningar och fatta disciplinära beslut
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga skyldigheter enligt skollagen.

Beslut och utredning om disciplinära åtgärder gallras vid läsårsslut.

Anmälningar eller utredningar av kränkande behandling sparas i fem år.

Beslut och utredning av klagomål mot utbildningen sparas i fem år.

För att bedriva undervisning
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Studieresultat
 • Uppgifter om studienärvaro
 • Användar-ID för digital uppkoppling
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning
För att kunna lämna information till dig och din vårdnadshavare
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning.
För att bedriva skolhälsovård, exempelvis för att föra patientjournal
 • Namn
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Enligt patientdatalagen ska uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att vi ska kunna genomföra resultatuppföljning och bedriva systematiskt kvalitetsarbete
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Studieresultat
 • Dina eventuella synpunkter på verksamheten
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning
För att vi ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd för vår verksamhet hos din kommun
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning
För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Eventuell brottsmisstanke
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat skollagen och bokföringslagen

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter när vi bedriver undervisning som att upprätta orosanmälningar eller lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med tillsyn

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Utförda insatser inom skolhälsovården
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Information om din vårdnadshavare/närstående/god man och/eller förvaltare
 • Uppgifter om din sociala situation

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt bland annat skollagen och socialtjänstlagen vilket krävs för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för anspråket
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

För att vi ska kunna anmäla misstänkta brott (där det inte bryter mot lagstadgad sekretess)

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • brottsmisstanke
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare om du är omyndig

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna anmäla brott och för polisens möjligheter att fastställa rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna upprätta och fullfölja en anmälan om brott och till dess att rättsvårdande myndigheter har fattat beslut om utredningen eller är färdiga med ärendet.