Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilken rättslig grund gäller för behandling av personuppgifter som rör anställda?

Med stöd av anställningsavtalet kan arbetsgivare behandla personuppgifter för syften som är förknippade med anställningsförhållandet, till exempel löne- och ekonomiadministration.

En ytterligare rättslig grund inom arbetslivet är "intresseavvägning". En intresseavvägning innebär att arbetsgivaren gör en avvägning mellan behovet eller nödvändighet av att få behandla personuppgifter, och den andra sidan skyddet för den anställdes personliga integritet. Visar denna intresseavvägning att arbetsgivaren har berättigade skäl som är "starkare" än den enskildes skäl mot en personuppgiftsbehandling, får arbetsgivaren anses ha en rättslig grund att stödja personuppgiftsbehandlingen på. Som exempel kan nämnas utlämnande av anställdas uppgifter till friskvårdsföretag eller hantering av anställdas e-post som inte kan hänföras till någon av de andra lagliga grunderna.