Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

1) Lär av varandra!

Den viktigaste slutsatsen i år är att det finns skillnader mellan hur kommunerna arbetar och hur de lyckas med de frågor vi försöker sätta i fokus. Det blir då naturligt för oss att föreslå kommunerna att arbeta ännu mer med att lära av varandra. Best practices, utbyte av erfarenheter och ökad samordning kan bli verktyg för att hitta goda metoder och arbetsformer. Flera kommuner hänvisar till arbetsverktyget BBiC (Barns Behov i Centrum) och Barnombudsmannens utbildningspaket. Samordning och erfarenhetsutbyte kan ske spontant, eller genom organiserad samverkan, till exempel faciliterad av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

På en punkt, som vi själva lyfte fram i förra årets Barnbarometer, har det blivit betydligt bättre. Hela 37 procent av kommunerna som svarat på vår enkät, jämfört med 23 procent förra året, uppger att de arbetar systematiskt med utvärdering av barnens egna upplevelser av insatser. Det är den enskilt största förändringen någonstans i vår Barnbarometer. Många av respondenterna anger att de arbetar mer systematiskt, och med olika verktyg. Detta kan andra lära av, och det vore glädjande om den kraftiga ökningen fortsätter till 2019 års Barnbarometer.