Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Webbenkäten skickades till chefer för individ- och familj i kommunerna. I de fall chef med sådan titel saknades skickades enkäten till förvaltningschefen. Enkäten skickades via mejl 8/10 och låg öppen till den 17/12.

147 kommuner har svarat på samtliga frågeställningar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50,7 procent. Dessutom har ytterligare 24 kommuner besvarat delar av enkäten. Några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten har inte kunnat identifieras och både stora och små kommuner har deltagit. Nytt för i år är att både Stockholm och Malmö har svarat på enkäten.

Bland de svarande kommunerna återfinns såväl stora som små, samtidigt som variationen av politiskt styre och den geografiska spridningen är god. Resultaten ger därför en relevant bild av hur landets kommuner arbetar med barn i utsatta situationer.

Årets resultat redovisas tillsammans med jämförbara resultat från tidigare års Barnbarometrar. I de fall det råder små differenser bör dessa tolkas med viss försiktighet, främst då respondentunderlaget inte är identiskt mellan åren. Men i och med att ett stort antal kommuner ingår i studien, och att respondenterna har besvarat frågor utifrån faktiska omständigheter och inte åsikter, utgör resultaten ett relevant underlag i diskussioner om kommuners arbete med barn i utsatta situationer.