Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan år 1990. Men dess ställning behöver tydliggöras och stärkas. Så att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen. Betänkandet av Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19) visar att Sverige idag brister i att se till barnets bästa. Lyssna på barnen och se barnen som rättighetsbärare. Därför vill regeringen och många andra att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Regeringen tillkännagav i september 2017 att Barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari år 2020. Mer än en tredjedel av kommunerna uppger att de har påbörjat ett förberedelsearbete inför detta. Av svaren framgår att interna utbildningar och nyanställda strateger med fokus på barn och ungdomar är förberedelser som har gjorts.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram utbildningar och metoder. För att öka kunskapen om barns rättigheter och underlätta arbetet med dessa. Ett så kallat kunskapslyft inför den kommande inkorporeringen av Barnkonventionen