Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

I en stor enkätundersökning har Rädda Barnen och omsorgsföretaget Humana frågat kommunerna om arbetet med barn i utsatta livssituationer. Vi ser en rad ljuspunkter men också problem och utvecklingsområden.

Resultatet presenteras i dag i vår gemensamma Barnbarometer. Humana har gjort en serie sådana undersökningar vilket ger oss möjlighet att försöka utläsa trender och utvecklingslinjer. Det görs dagligen viktiga insatser ute i kommunerna i mötet med barn i utsatta situationer, men det finns också allvarliga tillkortakommanden som måste högre upp på dagordningen.

En fråga som är intressant att följa över tid är hur stor personalomsättningen varit bland socialsekreterarna hos kommunernas socialtjänst. Tidigare års Barnbarometer har gett oroväckande höga siffror. Nu tycks situationen förbättras, även om två av tre kommuner i enkäten har en personalomsättning på 11 procent eller mer. Andelen som svarat ”vet ej” har halverats, trots att fler kommuner än tidigare år har svarat, vilket kan tolkas som en ökad medvetenhet.

Även på andra punkter ser vi samma mönster: situationen är något bättre, men fortfarande inte tillfredsställande. Det gäller hur många utredningar som rör barn och unga som drar ut på tiden mer än lagstadgade fyra månader – både räknat som absoluta tal, och som andel av alla utredningar. Det gäller hur många kommuner som påbörjat inventeringen av åtgärder som blir nödvändiga när Barnkonventionen i framtiden ska börja gälla som svensk lag. Det gäller hur många kommuner som har erbjudit sina handläggare fördjupande utbildning om ensamkommande.

En fråga där resultatet tydligt sticker ut är att bara knappt tre av tio kommuner på ett systematiskt sätt utvärderar barns och ungas egna upplevelser av beviljade insatser från socialtjänster. Det är inte rimligt. Inom andra områden har man utvärderingar från brukare eller kunder som en självklar del av verksamheten – både för att kunna värdera hur och om man gör rätt, och för att ge rimlig röst åt dem som verksamheten är till för. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än som att barnens röst inte riktigt räknas i sammanhanget. Här finns en chans för ansvariga politiker och tjänstemän att peka ut en ny riktning.

För att ge alla barn som växer upp i Sverige rätt till en trygg uppväxt, är det tveklöst så att det krävs satsningar inom socialtjänsten och att samverkan med andra intressenter som till exempel BUP måste förbättras. Det innebär bland annat att ständigt sträva efter att korta handläggningstider och att landets socialtjänster ska ha tillgång till en bred verktygslåda av insatser och stöd till familjer och barn. Det är också helt centralt att kommunerna i större utsträckning är del av och intresserar sig för barns egna röster. Det är hög tid att lyssna på barnen!

1 februari 2018

Ola Mattsson
chef Rädda Barnens Sverigeprogram

Claus Forum
affärsområdeschef Humana Individ och Familj

Läs artikeln på dagenssamhalle.se