Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

5) Släpp inte fokus på arbetet med barnkonventionen till lag

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990. Men dess ställning behöver tydliggöras och stärkas så att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen. Barnrättighetsutredningen visar att Sverige idag brister i att se till barnets bästa, lyssna på barnen och se barnen som rättighetsbärare. Därför vill regeringen och många andra att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Tanken är att Barnkonventionen ska inkorporeras i den svenska lagstiftningen den 1 januari år 2020.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram utbildningar och metoder för att öka kunskapen om barnets rättigheter. Att underlätta arbetet med dessa, ett så kallat kunskapslyft inför inkorporeringen. Vi rekommenderar kommuner och landsting att följa Barnombudsmannens arbete. Att använda sig av det material som tas fram för att ytterligare stärka kompetensen om hur barns rättigheter kan tillgodoses. Hur de ska stärkas vid exempelvis handläggningen hos socialtjänsten.

Vi vill i sammanhanget också lyfta fram frågan om rutiner för hälsoundersökningar. För att säkerställa att barnets rätt till liv och hälsa enligt artikel 6 och 24 i Barnkonventionen tillgodoses.

Vi från Humana och Rädda Barnen anser att det är först efter att en hälsoundersökning har genomförts. Som man kan veta om barnet har behov av insatser för den psykiska eller fysiska hälsan. Kommuner bör därför alltid genomföra hälsoundersökningar vid placeringar av barn, oavsett vilken lagstiftning man har som grund för insatsen.