Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

Till exempel är såväl fysiska som psykiska hälsoproblem överrepresenterade hos barn och unga som placeras i familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB). Den kunskapen är skälet till att barn och unga som placeras enligt LVU i princip alltid får en hälsokontroll genomförd.

När det gäller placeringar som sker utifrån annan lagstiftning än LVU sker hälsoundersökningar i mer varierande utsträckning. Bland de kommuner som svarar att det utförs ibland uppger en del kommuner att ambitionen är att hälsokontroller ska ske i samtliga placeringar men att det antingen saknas rutiner eller kännedom om upprättade överenskommelser om hälsoundersökningar med stöd av exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Hälsa och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Socialtjänstlag, SoL (2001:453), Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) och  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Därutöver anger vissa kommuner att det endast genomförs utefter behov.