Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana Assistans har fortsatt inhibition

Den 31 januari fick vi besked om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade beslutat återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans, ett beslut som vi skyndsamt överklagade till förvaltningsrätten. Den 7 februari beviljades vi inhibition av IVO:s beslut, vilket innebär att Humana Assistans verksamhet får fortsätta som tidigare tills sakfrågan prövats av domstol. 

På den här sidan sammanfattar vi det senaste och länkar till egna och andras publiceringar. Längst ner på sidan finns vanliga frågor och svar.

 

Detta har hänt

 1. IVO beslutade den 31 januari att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Humana Assistans skulle enligt beslutet ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023.

 2. Humana Assistans beviljades den 7 februari inhibition, det vill säga att beslutet om att upphäva Humana Assistans tillstånd inte gäller fram tills det att frågan prövats av domstol. Fram tills dess kommer Humana Assistans att utöva personlig assistans som vanligt. 

 3. Den 7 februari meddelade Försäkringskassan att utbetalningar av assistansersättningen kommer att gå direkt till kund, och inte som tidigare till anordnaren, Humana Assistans AB. Här kan du läsa mer om hur detta hanteras.

 4. Den 14 februari överklagade IVO förvaltningsrättens beslut att bevilja Humana Assistans inhibition av beslutet att dra in Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans. I väntan på kammarrättens beslut fortsätter verksamheten som vanligt.

 5. Den 17 februari meddelade kammarrätten att de inte beviljar prövningstillstånd vilket innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. IVO har inte överklagat kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd.

Humanas övriga affärsområden (Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg och verksamheter i Norge och Finland) omfattas inte av beslutet. 

Information för dig som är kund eller assistent hos Humana Assistans hittar du på denna informationssida

 

Josefin i svart kaval sitter i lädersoffa med kollega

Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken

Ta del av fakta bakom IVO:s beslut och se föreläsning där vår chefsjurist förklarar vår syn på saken.

Läs mer om bakgrunden till IVO:s beslut

Nyheter på Humanas webbplats

2023-02-17: Goda nyheter – kammarrätten beviljar inte IVO prövningstillstånd

2023-02-14: IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att bevilja inhibition

2023-02-07: Försäkringskassan kommer utbetala assistansersättning direkt till kund

2023-02-07: Humana Assistans beviljas inhibition – verksamheten fortgår som vanligt

2023-02-02: Humana har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut 

2023-02-01: Humana kommenterar indraget tillstånd att bedriva personlig assistans

2023-01-31: Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallats. 

Pressmeddelanden

2023-02-17: Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd för IVO:s överklagande av förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

2023-02-14: IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07: Förvaltningsrätten har beviljat inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans

2023-02-01: Humana Assistans AB har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut att återkalla bolagets tillstånd

2023-01-31 Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallat

Föreläsning (från Humana)

Ingen rök utan eld, eller? Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken.

Presskonferenser (inspelade)

2023-02-07 Presskonferens med anledning av att förvaltningsrätten inhiberat IVO:s beslut om återkallat tillstånd

2023-01-31: Presskonferens med anledning av att IVO återkallat Humana Assistans AB:s tillstånd

 

Dokument

IVO:s överklagan av inhibition

Humana Assistans AB:s överklagande och anmälan om inhibition (pdf)

Komplettering till överklagan med Humanas bemötande av återkraven från Försäkringskassan

Bilaga till komplettering till överklagan med Humanas bemötande av återkraven från Försäkringskassan 

Förvaltningsrättens beslut om inhibition (pdf)

 

Externa publiceringar

HejaOlika.se: Striden om Humanas tillstånd att bedriva assistans – vad har hänt?

Vårdföretagarna: Förvaltningsrätten beviljar Humana Assistans inhibition – allt annat hade varit orimligt

HejaOlika.se: IVO avfärdar risker för 2100 enskilda som måste byta assistansanordnare

DN Debatt: Försäkringskassans agerande är ett haveri

HejaOlika.se: Ingen har lyssnat på nödrop om bristande dialog och rättsosäkerhet

HejaOlika.se: Förbudet för Humana är oerhört allvarligt för assistansreformen

Arbetsgivarföreningen Fremia: Stor oro i assistansvärlden efter IVO-beslut om indraget tillstånd

Vårdföretagarna: Kommentar med anledning av IVO:s beslut om återkallande av tillstånd för Humana Assistans

Frågor och svar

 1. Beslutet innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. Hur lång tid det tar går inte att säga med säkerhet men cirka ett år är en kvalificerad gissning.

 2. IVO:s beslut baseras på tre delar:


  Återkravsärenden

  Det handlar om 27 återkravsärenden under de senaste 15 åren, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och fem mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall mer än 15 år gamla beslut. Det är Försäkringskassan som utreder behovet och fattar beslut. Försäkringskassan har alltid tillgång till läkarintyg och annan medicinsk dokumentation innan de fattar beslut. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma hur stort behov personen har utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas. Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft efter att domstol har fattat beslut, ska ställas emot en verksamhet som utför assistans åt 15 % av Sveriges assistansanvändare. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer fel att begås. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. Vi har goda förhoppningar om att vi ska få bifall i de flesta av målen.

  Ansvar gällande utländsk arbetskraft
  De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen att någon av våra 11 000 anställda saknat korrekt arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Så fort vi fått kunskap om att dessa personer saknat korrekt arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar, i ett av fallen hann personen inte ens bli anställd. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

  Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut
  Sedan 2018 har IVO initierat fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

  Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Efter att IVO avslutat ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO har nu utan förvarning öppnat upp de tidigare stängda ärendena och påstår att de åtgärder som ansågs tillräckliga inte är det eftersom det inträffat andra saker i verksamheten. Här syftar IVO på de återkrav vi har fått från Försäkringskassan. IVO:s agerande antyder att det över huvud taget inte får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.

  Överallt där människor arbetar med andra människor kommer det att ske misstag. Det är Humana Assistans övertygelse att det viktigaste är att verksamheten strävar efter att minimera risken för allvarliga avvikelser och att ett systematiskt kvalitetsarbete kännetecknas av att verksamheten tar lärdom av misstag och använder dessa i det kontinuerliga arbetet med ständiga förbättringar.

 3. IVO är en statlig myndighet, som äger tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. De är en viktig funktion i vårt samhälle och bidrar till en bättre vård och omsorg. Alla verksamheter inom vård och omsorg blir granskade av IVO.

  För oss är det inte ovanligt att vi har en löpande dialog med IVO om saker som händer i vår verksamhet, det hör till vardagen. Vi välkomnar granskning och tycker att det är något viktigt.

 4. Ja, kommunerna granskas av IVO.

  Kommunerna behöver dock inget tillstånd för att bedriva personlig assistans och därmed kan IVO inte stoppa verksamheten trots att även kommuner får både klagomål och beslut om återkrav från Försäkringskassan.

 5. Försäkringskassan har anmält flertalet assistansbolag till IVO, detta har ökat under de senaste två åren. IVO har i vissa fall dragit in bolagets tillstånd och i andra fall har det inte skett.

 6. Humana har inte fuskat med assistansersättning. Det som har inträffat är sammanfattningsvis följande:
  Försäkringskassan har beslutat om återbetalning i 27 fall. 5 av dessa fall riktar sig inte mot Humana utan mot Humanas kunder. Besluten om återbetalning grundar sig i huvudsak på något av följande:

  • Försäkringskassan anser att kunden har överdrivit sina hjälpbehov eller att det har inträffat något som gör att behoven minskat. I flera av fallen delar vi inte Försäkringskassans uppfattning och anser att det istället handlar om att Försäkringskassan i efterhand har ändrat sitt beslut och lägger ansvaret för detta på kunden och på Humana.
  • I några fall har det varit fel assistent som attesterat tidrapporten. Antingen för att assistenterna bytt arbetspass med varandra utan att ändra i schemat eller för att assistenten inte har varit på jobbet.
  • I ytterligare ett par fall har kunden blivit beviljad annan insats, alternativt att kunden fått ersättning från både Försäkringskassan och kommunen för samma tid. När vi har fått dubbel ersättning har vi förstås känt till det och haft dialog med Försäkringskassan om att vi ska betala tillbaka.

  IVO anser att trots att det inte är Humana Assistans som har agerat felaktigt, och trots att det i de flesta fallen inte ens är säkert att Försäkringskassans beslut är korrekta, så räcker det med blotta misstanken att något varit fel för att Humana Assistans inte längre ska få bedriva personlig assistans.

  Vi tycker att det är orimligt och har överklagat IVO:s beslut.

 7. De flesta beslut om återkrav från Försäkringskassan som Humana fått handlar inte om att det är någon som har fuskat. Det är Försäkringskassan som i efterhand har skärpt sin syn på vad som ska ge rätt till personlig assistans. Det handlar om kunder som har haft personlig assistans i jättemånga år. Ofta 15–20 år och där Försäkringskassan omprövat och beviljat fortsatt assistans vid flera tillfällen. Nu har myndigheten ändrat sig och tycker att de tidigare besluten var fel.

  Vi anser att både vi och våra kunder ska kunna förlita sig på att det beslut som Försäkringskassan fattat om rätt till assistans inte kan ändras i efterhand. 

  Vi har nolltolerans mot fusk och det är tack och lov ovanligt hos oss även om vi vet att det inträffat vid några få tillfällen. När det har skett har vi hjälpt Försäkringskassan i deras utredning. Vi anser att det är viktigt att det är den som har gjort fel som tar konsekvenserna av sitt agerande. Om en person har fuskat med assistansen är det den personen och inte Humana som ska betala tillbaka.

  Försäkringskassan vill emellertid att det är Humana som ska betala och inte den som har fuskat. Det tycker vi är fel. Vi har överklagat till domstol och i så gott som alla fall tycker domstolen som vi.