Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Kvalitet på Humana

Sedan 2019 presenterar Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis på vår hemsida. Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer och som vi årligen rapporterat enligt sedan 2017.

Läs om Humana Quality Model, HQM

Vi gör det för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm

Humana Quality Index, HQI

Humana Quality index ligger kvar på samma höga nivå som i första och andra kvartalen 2021, 94/100. Humanas nöjd kund-index, NKI, totalt för koncernen har nått upp till vårt långsiktiga mål på 85 procent. Kunderna inom Personlig assistans är än mer nöjda, där är NKI 90 procent.

Uppföljning individuella planer

Andel individuella planer som är uppföljda enligt plan låg i tredje kvartalet 2021 på 88/100, något lägre än första kvartalet 2021 och samma som helårsresultatet för 2020.

Vi kan se att inom Personlig Assistans ökar andelen genomförandeplaner och är nu uppe i 86 procent. Det är en stabil och tydlig ökning. Inom Äldreomsorgen har andelen sjunkit vilket troligen beror på brister i rapporteringen. Övriga affärsområden ligger relativt stabila och det är fortsatt behov av förbättring för att uppnå målet om 100 procent.

De flesta av våra kunder, klienter och medarbetare har fått vaccin mot covid-19. Då smittan fortsatt finns kvar fortsätter vi att arbeta enligt de rutiner som gäller för att inte sprida smitta i vård- och omsorgsverksamheter.


Allvarliga avvikelser

Under tredje kvartalet har sju Lex Sarah anmälningar lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO avseende Humanas verksamheter i Sverige. I vårt norska affärsområde har två kritiska avvikelser rapporterats.

Kontakta oss