Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Two people working with iPad..
Humana Academys uppdrag är att bidra till en effektiv och kraftfull kompetensutveckling för Humanas medarbetare. Vi erbjuder kvalitetssäkrade kurser och utbildningar samt stödjer olika forskningsprojekt. Alla medarbetare på Humana kan ta del av innehållet i Humana Academy. Vårt långsiktiga mål är att minst 80 % av våra medarbetare ska gå minst en utbildning per år i Humana Academy.

Kursstatistik

Under 2018 uppgick antalet genomförda internutbildningar i Humana Academy, lärarledda och webbaserade, till 10 194 stycken (5 255 ) vilket är nästan en dubblering jämfört med 2017.

40 nya utbildningar har tillkommit i lärportalen under 2018, varav 20 är nya e-learnings. Av de nya utbildningarna är ”Hållbarhet och Humana” (599 genomföranden) och ”Värdegrundsutbildning på Humana” (751 genomföranden) de utbildningar vilka genererat flest genomföranden.

Användarstatistik

Antalet unika användare vilka har genomfört minst en digital utbildning i Humana Academy uppgick under 2018 till 2487 stycken. Detta är en ökning från 2017 då antalet unika användare vilka har genomfört minst en digital utbildning uppgick till 1835 stycken.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård