Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Tre kvinnor i ytterkläder står på trottoar

Att hela tiden sträva efter att bli bättre är en naturlig hel av vardagen för alla som arbetar på Humana. Till och med så viktig att det är en del av Humanas värdegrund.

Det krävs engagemang för att arbeta med förbättringar, men det krävs också struktur för att säkerställa att vi gör rätt sak på rätt plats i rätt tid.

Till vår hjälp har vi Humanas ledningssystem Parus, som implementeras under 2018-2019. I Parus formuleras mål och aktiviteter i affärsplanen, processer kartläggs och Humanas styrande dokument görs tillgängliga för Humanas medarbetare, arbetssätt och aktiviteter följs upp och utvärderas genom månadsrapportering och intern kontroll och processen för systematiskt förbättringsarbete används för att förbättra Humanas arbetssätt.

När Parus är implementerat ska varje process förvaltas av processägare, processledare och processteam. Inom affärsområdet personlig assistans i Sverige har det varit självklart att processteamen ska bestå av de som möter våra kunder varje dag, då det är de som bäst vet hur våra processer kan anpassas för att skapa ett större värde för våra kunder. Många av de medarbetare som ledde ett förbättringsteam under Humanathon återfinns nu i processteamen och vi kan konstatera; förbättringsarbete ger mersmak!

Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör idag för att göra det ännu lite bättre imorgon

PARUS-Humanas-kvalitetsledningssystem

Humanas ledningssystem Parus

Humanas ledningssystem Parus (Process, Aktivitet, Rutin, Uppföljning, Samverkan) är uppbyggt utifrån SOSFS 2011:9 samt anpassad efter ISO 9001:2015. ISO standarden är uppbyggd utifrån forskning om de principer som kännetecknar framgångsrika företag.

Parus beskriver vår lednings- och huvudprocess samt våra stödprocesser. Varje process har ansvarig processägare. Samtliga processer mäts och övervakas regelbundet. Genom olika rapporter för att kunna fungera optimalt och följer processmetodiken "Plan, Do, Check, Act". Parus är byggt utifrån de ledningssystem som respektive affärsområde hittills har arbetet utefter. Individ och familj har under 2016-2017 genomgått en ISO-revision och har certifikat för ledningssystemet på de flesta enheter.

Läs mer om SOSFS 2011:9 och ISO 9001:2015.

I Parus hittar du riktlinjer och rutiner för alla Humanas medarbetare. Ja, alla.

En bild som illustrerar processen

Kontakta oss