Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Varje år utför Kvalitetsorganisationen internkontroll på alla äldreboenden genom att besöka verksamheten under en dag. Verksamhetschefen intervjuas, enhetens rutiner och dokument granskas och utvalda medarbetare intervjuas.

Årets internkontroll har haft fokus på följsamheten till viktiga styrdokument, att kontrollera verksamhetens kunskap om och följsamhet till gällande mål utifrån ställda krav i nationella och lokala styrdokument. Samtalet med medarbetare har fokus på frågeställningar viktiga för verksamhetens förbättring och utveckling.

I 92% av våra verksamheter finns kvalitetsråd som regelbundet, minst 4 gånger per år, samlas till ett systematiskt kvalitetsarbete som dokumenteras i protokoll. Det är mycket bra att alla, 100 % av våra medarbetare känner till att avvikelser ska rapporteras samt att de vet hur avvikelser hanteras och återförs i verksamheten. Av tillfrågade medarbetare kände även 93 % till klagomålshanteringen och 91 % känner till sin skyldighet att rapportera risker och missförhållanden enligt lex Sarah, de vet var och till vem rapportering sker.

  • Samtliga av Humanas äldreboenden deltar i Socialstyrelsens årliga nationella undersökning om äldreboende.
  • Det genomsnittliga värdet för samtliga Humanas enheter gällande andelen nöjda kunder uppgår i år till 87 procent. Humanas värde är högre jämfört med riksgenomsnittet (81 procent).
  • 89 procent av kunderna känner trygghet på sitt äldreboende. En lika hög andel känner förtroende för personalen på sitt äldreboende.
  • Förtroendet för personalen samt tryggheten på äldreboendet har stor inverkan på kundernas helhetsintryck.

Svenska Palliativregistret

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt.

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut.

Resultatet vid Humanas äldreboenden är bra men förbättringsutrymme finns när det gäller skattning av munhälsa och smärta sista veckan. Angeläget också att behandlande läkare utför s.k. brytpunktssamtal. Vi är mycket nöjda med att så många slipper lida av trycksår.

svenska palreg.PNG