Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

En lärande kvalitetsorganisation

Inom Humana Individ och familj ser vi rapportering och analys av avvikelser som en möjlighet att lära, utvecklas och kvalitetssäkra våra verksamheter. Vi har definierat kvalitet i Humana genom tydliga målområden med kvalitativa mått som ska mätas och följas upp. För att uppnå dessa mål och mått måste vi lära oss från de problem som uppstår och ge tid och förutsättningar att kvalitet skapas från början.

ISO-revision av ledningssystemet har pågått i tre år och vi är nu redo för en omcertifiering. Revisionerna har inneburit att avvikelser kommit fram vilka vi skrivit in i verksamhetsplan 2018 så att ledningsgruppen kan arbeta med och följa upp dessa kontinuerligt. Avvikelserna för 2018 är handlagda och avslutade och vi ser fram emot ny certifiering.

Under 2018 arbetade vi med 80 stycken Lex Sarah utredningar, av dessa ledde 17 till en anmälan enligt Lex Sarah till IVO under 2018. Vi analyserade 3 stycken medicinska utredningar, av dessa bedömde medicinskt ansvarig sjuksköterska att en skulle anmälas till IVO enligt Lex Maria. 

Vi kan se tydliga mönster gällande orsaker till händelserna men också när det gäller åtgärder. Rutiner som inte efterlevs är en tydlig orsak. Rutiner finns vanligen upprättade och tillgängliga men analyser visar att dessa inte följs i tillräckligt hög grad. Vanligt förekommande är bristande kommunikation mellan personal som grund för allvarliga händelser samt frånvaro av en gemensam metod att arbeta efter.

Återkommande åtgärder, som kan gynna samtliga verksamheter, är att ha fortsatt fokus på utbildning i dokumentation, avvikelsehantering, anmälan enligt Lex Sarah och säkerställa att våra verksamheter har ett lågaffektivt bemötande av klienterna samt att erbjuda handledning till personal.

Nöjd kund undersökning till beställande kommun

Vi gör regelbundna nöjd kund undersökningar till våra klienter men lika viktigt är att vi varje månad följer upp hur beställare (kommuner och Kriminalvård) uppfattar hur vi utför uppdraget från dem efter avslutad placering.

Totalt har vi under 2018 skickat ut 1 757 enkäter och fått 740 svar (svarsfrekvens cirka 42%).

Den fråga som vi använder NKI, nöjd kund index, är frågan om man kan tänka sig att rekommendera oss till andra. Vårt mål för 2018 var att minst 75 procent av de som svarar ska ha angett betyg 4 eller 5 (5-gradig skala) på denna fråga.

NKI Individ och familj

Att minska hot och våld

På ett av Humanas HVB för barn och unga, Oasen, har det under en längre tid förekommit många situationer och incidenter rörande hot och våld. Därför påbörjades under 2017 utbildningsinsatser för personalen i metoderna Lågaffektivt bemötande och Studio III. Dessutom har det systematiska förbättringsarbetet stärkts, och omorganisation har gjorts.

Tack vare insatserna kan vi se en positiv utveckling vilket också bekräftas i den tillsyn som IVO utfört. Totalt har fyra lex Sarah utredningar slutförts under 2018 med flera förbättringsåtgärder. Kvalitativ analys visar att hot- och våldsincidenter har minskat och ändrats i sin karaktär. Gränssättningssituationer har förändrats genom personalens bemötande och att de i allt större omfattning analyserade situationen och anpassade sig för att förebygga eller avleda hot- och våldssituationer.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård