Blond kvinna i vit polotröja sitter med två pojkar. Båda har brunt hå, den ena har brun tröja och den andra har grå tröja.

Connect för dig som arbetar med familjehem

Gruppen riktar sig till familjehemsföräldrar med barn i åldrarna 8-18 år.

Om Connect

Connect bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling men också på forskning och kunskap om betydelsen av familjehemsbarns tidigare upplevelser och dess betydelse i mötet med familjehemmet.

Familjehemsgrupper

Familjehemsföräldrar träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5 timme per vecka i nio-tio veckor.

Vid varje möte får familjehemsföräldrarna information om barns och ungdomars utveckling. De får se rollspel och delta i övningar som hjälper dem att hitta nya sätt att bemöta och hantera sina placerade barns beteenden.

Speciellt fokus läggs på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft, dess betydelse, både i beteenden, synen på sig själva, synen på andra och deras tro på förändring. Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt placerade barn, barnets beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som familjehemsförälder samt att finna nya möjligheter i rollen som familjehemsförälder.

Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barn och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själva och sitt sätt att reagera som familjehemsföräldrar. På det här viset kan de finna nya möjligheter i familjehemsrollen.

Nio principer

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer. Principerna bygger på kärnkomponenterna som ryms i en trygg anknytning. Dessa har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning. Föräldrarna får hjälp att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning och att agera utifrån dessa i förhållande till barnet.

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslång
 • Konflikt är en del av anknytningen
 • Självständighet inkluderar samhörighet
 • Empati – anknytningens hjärtslag
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Förändring - att förstå den och vad den kräver
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 • Två steg fram – ett steg tillbaka

Forskning visar att relationen mellan familjehemsföräldrar och placerade barn har en avgörande betydelse för barnets möjlighet att utveckla tryggare antknytning/strategier. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Mål med Connect för familjehem

 • att stärka familjehemsföräldrar i sin roll
 • att stötta familjehem att stärka relationer till sina placerade barn
 • att familjehem får en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • att familjehem förstår hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
 • att familjehem får strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling