Kvinna med rött hår sitter vid ett bord och skriver med en penna.

För Socialtjänsten

IHF är en familjebehandling med hög intensitet som utvärderats med goda resultat på familjer med barn i åldrarna 3-18 år.

Vilka familjer arbetar vi med?

IHF vänder sig till barnfamiljer med komplexa behov. Vi arbetar med familjer som ofta har insatser från många olika myndigheter så som socialtjänst, barn- ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, habilitering, skola med mera. Våra team har en bred kompetens och vi samordnar olika insatser för att det ska fungera optimalt för familjen. Ett IHF-team består alltid av tre personer, vi arbetar intensivt och har hög tillgänglighet.

Familjens situation

 • Stora konflikter i vardagen
 • Barn som uppvisar beteendeproblem och har svårt att följa regler och gränser
 • Barn som har svårt med kompiskontakter eller umgås med antisociala kompisar
 • Skolproblem
 • Psykiskt dåligt mående, hos barn såväl som hos föräldrar
 • Föräldrar som av olika skäl har svårt att utöva ett konsekvent och skyddande föräldraskap
 • Familjemedlemmar som diagnostiserats med till exempel ADHD, Autismspektra med mera

För att IHF ska fungera optimalt är det viktigt att de system som finns runt barnet och familjen samverkar. Samordnaren är den som har kontakt med Socialtjänst och andra professionella aktörer. Det är vanligt att familjer som erbjuds IHF haft andra insatser inom Socialtjänst och Barn- ungdomspsykiatri. Då vi vet att det finns mycket starkt forskningsstöd för att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten är vi mån om att stödja barn och familjer att nå framgång i skolan.

Fyra steg till IHF

Varje nytt steg bygger på att det finns samtycke från alla parter att gå vidare.

 1. En anonym "dragning" mellan socialtjänst och teamledare. Tillhör familjen målgruppen?

 2. Informationsmöte. Teamet träffar föräldrar, barn och andra eventuella aktörer och informerar om IHF.

 3. Kartläggning/Undersökning. Teamet träffar familjemedlemmar och professionella. Inhämtar information, skattningar och mål. Kartlägger skydds- och riskfaktorer.

 4. Uppstartsmöte. IHF-behandling inleds.

För att följa upp effekterna använder vi oss av standardiserade mätinstrument som finns inom ramen för Journal Digital.

Barn 3-8 år

2018 lanserade vi vår nya barnmodul, där vi anpassat våra IHF-verktyg för att även möta familjer med barn i åldrarna 3- 8 år. Det finns ett starkt forskningsstöd kring vikten av att erbjuda yngre barn och deras familjer kvalificerad behandling, då såväl beteendeproblem som omsorgssvikt kan få stora negativa konsekvenser för små barn och deras utveckling.

IHF för barnfamiljer med yngre barn har särskilt fokus på att främja samspel mellan barn och föräldrar att utveckla ett lyhört och tryggt föräldraskap samt att hjälpa barnet och dess omgivning att utvecklas tillsammans. IHF-team som riktar sig till familjer med yngre barn har fördjupad kunskap om yngre barns utveckling, anknytning, sampel och föräldrastöd.

Problematisk skolfrånvaro

Inom i IHF har vi bred kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar som har problematisk skolfrånvaro, det som ibland kallas för hemmasittare. Det faktum att behandlingen är hemmabaserad är ofta en förutsättning för att få tillgång till att motivera och kunna behandla en familj där ett barn av olika skäl ibland isolerar sig och helt eller delvis undviker skolan. Vi vet att problematisk skolfrånvaro kan ha många orsaker och ofta orsakar ett stort lidande för alla i familjen. Vi arbetar alltid i ett team bestående av minst tre personer. Vi har alltid som mål att skapa ett fungerande samarbete med barnets skola. Våra team har gedigen kunskap och såväl familjebehandling, psykiatri och anpassningar som barn och familjer med neuropsykiatriska diagnoser (till exempel ADHD, ADD, Autismspektrum) kan vara hjälpta av.

Vi är tacksamma för att du tagit del av denna information. Om du har ytterligare frågor eller funderingar tveka inte att kontakta teamledare på din närmsta IHF-ort.