En person skriver på en dator, vid sidan står det en kaffekopp med Humanas logotyp på

Implementering av IHF

En grund för IHF och ett sätt att kvalitetssäkra metoden är att vi vill kunna svara på följande frågor:

  • Vad säger vi att vi gör?
  • Gör vi det vi säger vi gör?
  • Gör det någon skillnad?

Hur implementerar vi IHF?

IHF är ett skyddat varumärke och för att en enhet ska få möjlighet att bedriva IHF ställs vissa krav. Detta har att göra med att implementeringen ska ha så goda chanser som möjligt att lyckas, men också för att säkerställa att IHF bedrivs på det sätt som det är tänkt.

För att chanserna att ett förändringsarbete ska leda till faktiska förändringar i en verksamhet krävs kunskap om implementering. I IHF lutar vi oss mot de fyra faser som Socialstyrelsen beskriver gällande hur implementering av en metod bör ske:

Fas 1: Behovsinventering: Vi börjar med att ge en kort övergripande information om IHF, metodens ursprung, målgruppen, grundidéer i metoden. En diskussion kring vilka förändringsbehov som verksamheten har och om IHF är den metod som bäst möter behoven. Det är också viktigt att konkretisera vad man vill uppnå med implementeringen – vilket/vilka konkreta mål man har.

Fas 2: Installation av metoden: När man har identifierat behoven och bestämt sig för metoden behöver beslutet förankras och möjliggöras. Ett så kallat mobiliseringsmöte hålls därför för att informera om IHF och för att förankra och skapa enighet om implementeringen brett i organisationen/kommunen. Resurser behöver säkras och de som ska arbeta med metoden ska gå IHF:s grundutbildning. Det är även att rekommendera att närmsta chef går utbildningen.

Fas 3: Användning av metoden: För att få stöd och hjälp i hur metoden ska bedrivas ska enheten under denna fas ha metodhandledning/implementeringsstöd löpande fram till dess att enheten blivit certifierad. Även chefer får implementeringsstöd under denna fas där fokus ligger mer på organisatoriska frågor. Denna fas resulterar i en certifieringsprocess där enheten lämnar in material för granskning och bedömning av IHF:s certifieringsgrupp.

Fas 4: Vidmakthållande av metoden: För att undvika att enheter hamnar för långt ifrån metoden och för att få lov att kalla behandlingen för IHF och att använda manualer kopplade till metoden behöver de som arbetar med IHF även efter en certifiering visa att de håller en metodtrogenhet. Detta görs genom en re-certifieringsprocess där enheten med jämna mellanrum ska lämna in material för genomlysning och bedömning.

För mer information om vad den innebär att implementera IHF samt vad som krävs för att bedriva IHF, kontakta oss gära.