Implementering av TFCO

TFCO är som metod dedikerad att göra livet bättre för de familjer som vi möter.

För att möjliggöra detta måste vi kunna besvara tre frågor:

  • Vad säger vi att vi gör?
  • Gör vi det vi säger att vi gör?
  • Gör detta någon skillnad?

För detta krävs en manual som beskriver arbetet. En kvalitetsorganisation som följer upp och kontrollerar arbetet. Samt ett ständigt pågående arbete med effektutvärdering.

Kort om TFCO

TFCO erbjuds familjer som har omfattande behov av stöd. Där alternativet för ungdomen är placering utanför familjen. Eller som eftervård till placering på SiS eller HVB hem. Detta ställer krav på de verksamheter som genomför TFCO. Till exempel krävs att enheten kan möjliggöra tillgänglighet utanför kontorstid. Samt att ibland verka på platser som är bekväma för familjen.

OSLC (Oregon Social Learning Center) äger rättigheterna till begreppet TFCO. Humana har ett partnership med OSLC vilket innebär att Humana har ansvaret för implementering- och metodstöd i Norden.

Förstudie på plats

Som ett led i att implementera TFCO i en verksamhet görs en förstudie på plats. I denna förstudie genomlyses olika praktiska förutsättningar gällande verksamheten. Viktigt är att en diskussion förs på alla nivåer i verksamheten. Att en TFCO-implementering är en process som sker i flera steg. Som kräver ett långsiktigt engagemang.

Implementeringsprocessen innehåller inslag som teamutbildning. Handledning, manualläsning, arbete med insamling av skattningsformulär som ett led att hjälpa enheten att implementera TFCO.

Certifiering

Certifiering av teamet, där teamets arbete granskas och bedöms utifrån fastställda adherance kriterier, genomförs av TFCO Consultants i Eugene, Oregon. Syftet med certifieringar är att tillförsäkra att olika TFCO-enheter har verktyg som matchar målgrupp och intensitet. Det är även en kvalitetsgaranti för att olika TFCO-enheter ska hålla en jämn kvalitet.

Efter en certifiering eller re-certifiering genomgår TFCO-enheten Adherence Control/Genomlysningar för att hjälpa dem att upprätthålla god metodtrogenhet. Detta sker med nio månaders mellanrum efter första certifieringen och med tio månaders mellanrum efter re-certifieringar. Om en certifierad TFCO-enhet ingår avtal med Humana angående AC/Genomlysning, ska teamet re-certifieras efter två år. En re-certifierad enhet behöver under samma premisser re-certifieras efter tre år. Om inget avtal gjorts med Humana angående AC/genomlysning är TFCO enhetens certifiering eller re-certifiering giltig endast ett år.