En pojke med glasögon och hoodie sitter och tittar på några böcker.
A boy reading a book.

För skolan

TFCO-programmet har som mål att barn och ungdomar ska kunna bo hos sina föräldrar. Att det ska finnas en fungerande skolgång samt att barnet ska ha en fungerande fritid och bra kompisar.

TFCO-teamet

I TFCO finns det ett team bestående av samordnare, familjeterapeut, ungdomsterapeut, färdighetstränare och en behandlingsfamilj. Samordnaren samordnar ärendet, har kontakt med Socialtjänsten och skola, stöder behandlingsfamiljen och står för programmets konsekvenser. I programmet arbetar vi intensivt. Bland annat med hjälp av en poänglista. Med att hjälpa ungdomen att träna på nya sätt att vara i en familj. I i skolan och med kompisar.

Behandlingstid

Programmet är 8-10 månader och barnet placeras i ett av våra specialutbildade familjehem, s.k. behandlingsfamiljer. Barnet får successivt vara mer hemma och träna på att bo tillsammans med sina biologiska föräldrar.

Behandlingsfamiljen

Behandlingsfamiljen har en viktig roll i ungdomens vardag. Som har fokus på att stödja och uppmuntra positiva relationer och beteenden samt på skolgång. Ungdomsterapeut och färdighetstränare stödjer ungdomen i att ta sig igenom TFCO programmet. Familjeterapeuten hjälper föräldrar med att stärka deras föräldrastrategier. Samt med att förbättra relationen mellan ungdom och föräldrar.

Tre steg

Programmet är indelat i 3 steg, där Steg 1, det kortaste steget (ca 3 veckor) innebär att ungdomen har hög tillsyn. I Steg 2 och Steg 3 ökar friheten och ansvaret på ungdomen efter ungdomens kapacitet. Under Steg 2 påbörjas hemmaträningarna. Först med cirka 4 timmar för att under programmet gång öka utifrån familjens möjligheter att klara av mer tid tillsammans.

Skolans roll

Skolan är en mycket viktig samarbetspartner för TFCO. Vi vet till exempel utifrån forskning att framgång i skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under ett barns uppväxt. Vidare vet vi även utifrån forskning som finns kring antisocialt beteende bland unga. Att negativt beteende förvärras och förstärks i mötet med andra antisociala barn/ungdomar. Så förutom att få till ett bra samarbete med skolan. Vill vi även om det är möjligt i största möjliga utsträckning undvika specialskolor. Vi vill öka barnets kontakt med "vanliga" och positiva jämnåriga och minska/eliminera kontakten med barn med negativt beteende.

För att stödja skolan i arbetet med de ungdomar vi arbetar med i TFCO. Så arbetar vi på olika nivåer med att hjälpa barnet att lyckas i skolan. Barnets vardag styrs av en poänglista med önskade beteende. Denna lista följer med barnet i alla olika sammanhang, även i skolan med skolkort.

Exempel på önskade beteenden som rör skolan kan vara:

  • att komma i tid
  • att sitta vid sin bänk
  • att arbeta med sina uppgifter
  • att be läraren om hjälp
  • att hantera konflikter på ett bra sätt med mera

Ju fler önskade beteenden barnet har desto fler privilegier och mer frihet får barnet.

För att vi ska kunna förstärka barnets framsteg och alternativt stävja negativt beteende. Kommer vi att behöva veta hur varje skoldag sett ut. Vad har barnet gjort bra idag? Har han/hon gjort något negativt?. Forskning visar att ju snabbare en belöning alternativt konsekvens kommer. Desto mer effektiv är den. Därför vill vi kunna agera snabbt. Informationen från skolan till programmet behöver vara så smidig som möjligt för läraren och barnet. TFCO har därför utformat skolkort som barnet har med sig till skolan varje dag. Som läraren fyller i efter varje lektion.

Om ungdomen uppvisar allvarliga beteenden eller andra regelbrott. Så har behandlingsfamiljen beredskap för att komma till skolan och försöka lösa problemet som uppstått. Vi vill naturligtvis att skolan gör som de brukar vid regelbrott men behövs det så kan vi komma till skolan. Det är också möjligt, vid allvarliga incidenter, att behandlingsfamiljen tar barnet från skolan. Vi uppmanar skolan att ringa oss så fort något uppstår. Det ska alltid finnas någon att kontakta i dessa situationer.

Utöver skolkorten vill vi gärna ha regelbundna utvärderingsmöten med ungdomens lärare tillsammans med ungdomen. Dessa möten behöver inte vara långa men är viktiga för att ungdomen och behandlingsteamet ska få information om barnets framgångar. De ungdomar vi arbetar med har ofta många misslyckanden med sig. Genom att sammanfatta det som fungerar stärker vi ungdomen självförtroende. Vi ökar motivationen att fortsätta kämpa med skolan. På dessa möten diskuterar vi dessutom de problem som kan tänkas uppstå. Om barnet behöver träna mer på något vill vi gärna veta det. Behandlingsteamet kan då arbeta med träna barnet i just denna färdighet och poänglistorna kan anpassas efter behovet.