En grupp av människor sitter och pratar runt ett bord, en kvinna är vänd mot kameran, hon är glad

För Socialtjänsten

TFCO är ett beteendeträningsprogram med hög intensitet med syfte att förändra ungdomarnas beteende och stärka relationerna i familjen så mycket att ungdomar ska kunna flytta hem till antingen sin ursprungsfamilj eller ett familjehem/stödboende.

Alternativ till institution

Familjernas och ungdomarnas situation är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet.

Familjens situation

  • Stora och allvarliga konflikter i vardagen kring regler och gränser
  • Att ungdomen oftast umgås med antisociala kompisar
  • Att ungdomen kan hålla sig hemifrån under längre perioder, där föräldrarna inte vet var hen befinner sig
  • Att ungdomen använder droger eller att det finns en oro om droger från omgivningen
  • Att ungdomen har skolproblem med låg eller obefintlig närvaro
  • Att det finns polisanmälningar på ungdomen kring misshandel, rån, innehav av droger och hot
  • Psykiskt dåligt mående, hos ungdom såväl som hos föräldrar
  • Att föräldrarna av olika skäl har svårt att utöva ett konsekvent och skyddande föräldraskap
  • Att familjemedlemmar har diagnostiserats med till exempel ADHD, autismspektrum mm.

TFCO-team

I TFCO finns det ett helt team bestående av samordnare, familjeterapeut, ungdomsterapeut, färdighetstränare och ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Behandlingsfamiljen får endast ha en placerad ungdom hos sig, detta för att undvika "smittoeffekten" som är risken då man placerar ungdomar i denna målgrupp tillsammans. Ungdomen kommer under 8-10 månader bo i behandlingsfamiljen och med hjälp bland annat av en poänglista träna på nya sätt att vara i en familj, i skolan och med kompisar. Ungdomen kommer även att ha en ungdomsterapeut och färdighetstränare som stöd i att ta sig igenom TFCO-programmet.

Familjestöd

Samtidigt kommer en familjeterapeut hjälpa föräldrarna med nya sätt att bemöta ungdomen på, vad gäller konflikthantering och kommunikation, så att de kan fortsätta stötta sin ungdoms nya beteenden. De kommer under TFCO-programmets gång med hjälp av teamet att som familj få träna på sina nya sätt att vara tillsammans på väl planerade och utvärderade hemmaträningar.

Eftervård

TFCO kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB hem. TFCO har effektutvärderats med goda resultat på familjer med barn i åldrarna 12-18 år, både i Sverige och utomlands (England, USA, Kanada med mera.

Unik behandling med behandlingsfamilj samt familjearbete, inte bara ungdomen som arbetat med sig själv utan hela familjen.

Kommentar från Socialtjänsten