Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Alla ska känna sig lika välkomna på Humana. Frågor om inkludering, mångfald och jämställdhet har hög prioritet och adresseras på alla nivåer inom organisationen. En öppen och välkomnande arbetsplats är viktigt både för individen och för Humanas strategiska utveckling.

50%

Kvinnor bland de
65 högsta cheferna

94%


Frisknärvaro 2017, koncernen

120

Instegsjobb skapades 2017
Mål 500 till 2020

Humanas medarbetare har ett gediget engagemang för sitt arbete, vilket inte minst syns i vår medarbetarundersökning där över 72 procent är stolta över att arbeta på Humana och 83 procent upplever engagemang på sin arbetsplats. Bland våra personliga assistenter är 91 procent stolta över sitt arbete där de känner motivation i  att göra livet bättre för andra samtidigt som de får jobba i en miljö med bra stämning och samarbetsklimat.

Humana prioriterar arbetsmiljöfrågor högt och vill erbjuda en inkluderande miljö där alla kan vara med och bidra. Det handlar både om att skapa en fysisk miljö med rum för olikheter och att skapa en social arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade. Ofta är det de små detaljerna som gör skillnaden. Ett exempel är att matborden i lunchrummen har rätt höjd för att funktionsnedsatta medarbetare eller besökare i rullstol ska kunna vara en del av gemenskapen. Inkludering handlar om detta – att vara lyhörd för små detaljer som tillsammans gör stor skillnad för enskilda individer.

Breddat mångfaldsarbete

Humanas målsättning och riktlinjer kring mångfald, inkludering och arbetsmiljö definieras i vår arbetsmiljöpolicy samt mångfald- och inkluderingspolicy. I dessa framgår att Humana ska verka för ökad medvetenhet kring fördelarna med mångfald i företaget och de möjligheter som blandade arbetsgrupper medför. Vidare tydliggör riktlinjerna att Humanas arbetsplatser ska vara fria från trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering.

Ett av målen är att minst 20 procent av våra chefer ska ha internationell bakgrund. Med detta avses att man antingen är född utanför Norden, har minst en förälder som är född utanför Norden eller att man har bott utanför sitt hemland i mer än tre år. Idag är mångfaldssiffran för koncernledningen 20 procent och vi uppskattar att den för affärsområdenas ledningsgrupper är knappt 20 procent. Vi estimerar att en tredjedel av Humanas medarbetare är födda utanför Norden.

På Humana arbetar vi aktivt för att skapa en jämställd arbetsplats. Ett konkret mål är att kandidater av olika kön ska finnas med i slutfasen när vi rekryterar chefer. Bland de 65 högsta cheferna i koncernen är fördelningen år 2017 50-50 mellan män och kvinnor och i koncernledningen är fördelningen 40 procent män och 60 procent kvinnor. I verksamheterna är det viktigt att attrahera fler män till koncernen, eftersom omsorgsbranschen traditionellt sett har dominerats av kvinnor. 

För oss på Humana är dock mångfald och jämställdhet mer än bara kön. Under året har vi bland annat samarbetat med RFSL som har föreläst för de 65 högsta cheferna i Sverige, Finland och Norge kring HBTQ-frågor. Medarbetarna inom flera av Humanas verksamheter inom individ- och familjeomsorg i Uppsala län har under 2017 genomgått en omfattande yrkesutbildning och är HBTQcertificerade.

Kompetens och rekrytering

Enligt bedömningar från SKL behöver vård- och omsorgsbranschen rekrytera 230 000 personer bara i Sverige de kommande åtta åren. Kompetensbehov finns även i Norge och Finland om än inte i lika hög utsträckning. Humana attraherar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare genom att erbjuda meningsfulla jobb med utvecklingsmöjligheter i en arbetsmiljö präglad av en stark värdegrund. Duktiga chefer, satsning på kvalitet och anställningstrygghet förstärker vidare Humanas varumärke som arbetsgivare. Vi har även ett mål att som samhällsaktör bidra med 500 instegsarbeten på den nordiska arbetsmarknaden. Hittills har 120 arbeten med anställningsstöd
skapats.

2017 fick Humana fler än 71 000 jobbansökningar i Norden. De största yrkesgrupperna som rekryteras är personliga assistenter, socionomer och undersköterskor. Humana har också läkare, psykologer och psykoterapeuter samt specialiserade jurister inom LSS. Kompetensnivån är hög, vilket inte minst märks i alla de situationer där Humana kontaktas i egenskap av remissinstans. Vi är stolta över vårt expertanseende och delar gärna med oss av data, analyser, expertis och juridisk rådgivning. Det ger oss även möjlighet att vara med och driva utvecklingen av omsorgsbranschen.

Utbildning och kunskapsspridning

Humanas övertygelse är att bättre kunskap leder till bättre omsorg – för alla. Vi arbetar för ett ständigt lärande och sprider samtidigt våra erfarenheter till andra. Alla nyanställda på Humana genomgår introduktionsutbildning och, i de fall det är relevant, även chefsutbildning. Därutöver erbjuds ett hundratal internutbildningar inom ramen för Humana Academy, bland annat inom behandlingsmetoder, ledarskap, arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, funktionsnedsättningar, IT-system och juridik. Humana Academy är ett sätt att samla den forskning och kompetens som finns inom företaget och föra den vidare.

Emblem till vinnare av AllBright 2018

Prisbelönt jämställdhetsarbete för andra året i rad

"Vi inom Humana är stolta men inte nöjda. Vi ska fortsätta arbeta aktivt och agera motor för mångfald och jämställdhet med utgångspunkt i Humanas värdegrund. De är alla viktiga nycklar för tillväxt och framgång" - Rasmus Nerman vd och koncernchef.

Humana vinner Allbrightpriset 2018