Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Värderingsstyrd organisation

Tillbaka till Hållbarhetsredovisning 2017

För att uppnå vår vision, Alla har rätt till ett bra liv, krävs en företagskultur med gemensamma etiska utgångspunkter. Humanas värdegrund är basen i detta arbete och en av koncernens viktigaste tillgångar. Uppförandekoden, som utgår från värdegrunden, beskriver riktlinjer för bland annat antikorruption och att verka i linje med mänskliga rättigheter.

Resultatindikatorer

0 st

Antal inrapporterade och
åtgärdade allvarliga missförhållanden
via visselblåsarfunktionen (2017)

0 st


Antal inrapporterade fall av
korruption (2017)

100%


Andel förnyelsebar el,
(huvudtal i Sverige)

Humana bedriver ett ambitiöst och strukturerat värdegrundsarbete utifrån värdeorden Engagemang, Glädje och Ansvar. Arbetet utgår från väl etablerade riktlinjer för etik inom socialt arbete, samt Humanas egna erfarenheter från området. Alla Humanas ledningsgrupper och större verksamheter har värdegrundsledare med dedikerade uppgifter i sin arbetsbeskrivning knutna till värdegrundsarbete. Värdegrundsledarna får även löpande utbildning som ett led i att utveckla arbetet.

För att utbilda medarbetare i värdegrunden krävs ett inkluderande förhållningssätt. Istället för envägskommunikation hålls många praktiska övningar som leder till diskussion och reflektion. Som verktyg har Humana bland annat tagit fram en värdegrundskortlek med olika frågeställningar. Vi arbetar även med etiska dilemman där medarbetarna tillsammans får prata om svåra professionella situationer och gemensamt hitta lösningar. På detta vis säkerställer vi att organisationen ständigt tar tillvara nya erfarenheter, synpunkter och lärdomar, vilka kan användas när vi utvecklar arbetssätt och rutiner. 

Vår uppförandekod

Varje nyanställd genomför inom ramen för Humana Academy en obligatorisk introduktion i Humanas värdegrund och hållbarhetsområden såsom uppförandekod. Från och med 2018 kommer alla nya medarbetare att skriva under uppförandekoden i samband med signering av anställningsavtalet. Under året kommer alla i styrelsen, ledningen, alla chefer och därefter medarbetare även att genomföra en övergripande e-learning kring Humanas hållbarhetsarbete.

Uppförandekoden beskriver Humanas affärsrelationer: både relationer inom företaget och relationer med externa aktörer. Sociala och personalrelaterade förhållanden finns även reglerade i Humanas mångfalds- och inkluderingspolicy samt arbetsmiljöpolicy.

Mänskliga rättigheter och anti-korruption

Humanas verksamheter lyder under respektive lands regelverk gällande arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Kollektivavtal tillämpas i alla verksamheter i samtliga tre länder. Inom Humana är likabehandling en självklarhet. Ingen får diskrimineras eller trakasseras exempelvis på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Medarbetarnas möjlighet till påverkan bottnar i ett demokratiskt synsätt och ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av politiskt engagemang. 

Humanas verksamhet präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande och opartiskhet. Prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsställning får inte förekomma. I Uppförandekoden regleras att medarbetare inom koncernen alltid ska undvika risker för mutbrott. och annan ej lämplig påverkan i sina externa relationer. Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. Inte heller under 2017 upptäcktes något fall av korruption.

Under året formulerades ett antal mål som kommer att följas upp successivt under 2018 och kommande år. Uppföljning av Uppförandekoden kommer bland annat att ske genom mätning av andel medarbetare som genomgår den obligatoriska utbildningen, stickprovskontroller i verksamheterna genom sedvanlig internkontroll och redovisning. Av antalet inrapporterade och åtgärdade allvarliga missförhållanden via visselblåsarfunktionen. Humanas kvalitetsdirektör ansvarar för visselblåsarfunktionen, där möjlighet ges att vara anonym. Inga händelser rapporterades under 2017. Gällande sexuella trakasserier finns tydliga rutiner och i samband med #metoo-rörelseb under hösten 2017 kommunicerades dessa extra tydligt.

Ansvar centralt och lokalt för miljön 

Humanas miljöpolicy definierar två huvudsakliga områden som anger hur verksamheten ska bedrivas:

  • Klimateffektivt (energiförbrukning, transporter, livsmedel)
  • Resurseffektivt (kretsloppstänkande, avfallshantering, effektiv resurshantering)

Miljöarbetet inom Humana omfattas av två principer. Utbytesprincipen innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot mer resurseffektiv teknik och miljövänligare ämnen. Försiktighetsprincipen syftar till att undvika verksamhet eller produkter som kan vara farliga för miljön.

För att mäta ett kontinuerligt förbättrat miljöarbete kommer Humana årligen att följa upp ett antal enheter i varje land gällande exempelvis mängd återvunnen mat. Inköp av ekologiska eller närproducerade livsmedel, källsortering och hälsofrämjande aktiviteter. Det praktiska miljöarbetet inom Humana sker främst genom en mängd lokala initiativ, exempelvis i form av miljöcertifieringar och aktiviteter för att minska matsvinn. 

Humana vill bidra positivt till klimatomställningen och arbetar därför för att sänka bolagets koldioxidutsläpp. Under 2018 kommer vi att ta fram nyckeltal för att mäta koldioxidutsläppen från koncernens bilar och byggnader. Dessa kommer sedan att användas som styrverktyg på koncernnivå för att minska utsläpp. I Sverige har Humana som huvudavtal 100 procent förnyelsebar el och en gradvis anslutning kommer att ske i Norge och Finland allt eftersom för nyförvärvade enheter i samtliga länder.

Alla bidrar till säker hantering av Humanas data

Humanas mål är att ha en hantering av data som bidrar till få incidenter och en hög säkerhetsnivå. Hanteringen styrs genom en dataintegritetspolicy som tydliggör förhållningssätt, riktlinjer och mål. Dessa syftar till att medarbetarna i den dagliga hanteringen bidrar till att skydda Humanas data från att förloras, förvanskas och skyddas mot obehörig åtkomst. Därmed bidrar alla till att också skydda den personliga integriteten för våra klienter, kunder och medarbetare.

För att följa upp Data Integritetspolicyn kommer Humana att ha månatliga uppföljningar av supportärenden baserat på kategori och affärsområde. Dessutom görs en årlig IT-enkät kopplad till den övergripande medarbetarundersökningen.

Tillsammans - och med vår värdegrund som kompass - fortsätter vi att bli ett starkare och bättre företag som ger våra kunder och klienter ett bättre liv.

Rasmus Nerman, VD