Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana är en ledande kvalitetsaktör på den växande nordiska omsorgsmarknaden. Bolaget har en stark marknadsposition med tydlig inriktning mot att driva specialiserad omsorg med kunden i fokus. Vi arbetar dagligen för att infria vår vision ”Alla har rätt till ett bra liv”.

 

95%

av Humanas intäkter kommer från verksamheter i egen regi

900 MSEK

har Humana besparat skattebetalarna genom effektivare omsorg

11%

tillväxt på den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige

41 st

förvärv på 10 år

En stabil och växande bransch

Under 2016 uppgick kommunernas totalkostnad för omsorg i Sverige till 223 miljarder kronor. Omsorgsmarknaden i Norge uppgick 2016 till 142 miljarder kronor medan marknaden i Finland uppgick till 89 miljarder kronor. Under 2016 växte den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige med 11 procent till 126,4 miljarder kronor. Segmentet omsorg och socialtjänst såg en kraftig tillväxtökning om 21 procent under året, mycket till följd av den ökade migrationen*.

Marknaderna i Sverige, Norge och Finland har i snitt vuxit med 4-5 procent per år under de senaste tio åren och privatiseringstakten fortsätter att öka. Privatiseringsandelen är cirka 26 procent i Sverige, 34 procent i Finland och 12 procent i Norge2**

Tillväxten i omsorgsmarknaden förutspås att fortsätta öka till följd av en växande och åldrande befolkning, ökade krav på specialisering och individanpassning samt en ökad psykisk ohälsa, speciellt bland unga. Därtill pågår en konsolidering av marknaden som i takt med att kraven från beställare, klienter och myndigheter ökar, förväntas tillta. Humanas strategi är att fortsätta inta en aktiv roll i marknadskonsolideringen.

En marknadsledande position

med ett tydligt fokus Humana är ett ledande omsorgsföretag i Norden. 95 procent av Humanas intäkter kommer från verksamheter som drivs i egen regi, vilket betyder att Humana tar fullt ansvar för hela verksamheten såsom metod, fastighet, personal och vårdplan. En betydande del av intäkterna i koncernen baseras på enskilda kontrakt med, eller för, individen. Humanas verksamheter inom personlig assistans och äldreomsorg i Sverige omfattas av det fria kundvalet. Avtalen inom individ- och familjeomsorgen ställer höga krav på specialisering, kompetens och regelefterlevnad. Sammantaget gör detta att inträdesbarriärerna inom flera av Humanas verksamheter är höga.

Den ökade specialiseringen inom omsorgsområdet bidrar till att kommunerna i de nordiska länderna, som ofta är små och många till antalet, inte har möjlighet att tillhandahålla den bredd av specialisering som efterfrågas i samhället. En geografisk förflyttning för att bryta destruktiva mönster är dessutom ofta att föredra inom individ- och familjeomsorgen, vilket gynnar Humana som har en stor geografisk spridning. Genom Humanas väl beprövade vårdfläta, en modell som används inom individ- och familjeomsorgen, tillgodoses individens varierade vård- och omsorgsbehov när kundens behov förändras över tid, vilket bidrar till viktig kontinuitet och goda behandlingsresultat.

En kvalitetsaktör som tar ansvar i samhället

Humana ska vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. Humana eftersträvar att alltid tillhandahålla en kvalitativ verksamhet som uppfyller våra kunders och klienters behov och önskemål. Genom att hela tiden utveckla och förbättra kvaliteten i alla led skapas en långsiktigt hållbar verksamhet.

Som ett ledande nordiskt omsorgsföretag vill Humana ta ansvar i samhället. Vi känner ett ansvar för att tillvarata våra offentliga resurser på ett effektivt sätt och därmed skapa mer omsorg för skattepengarna.

Ladda ner "Humana som investering" (pdf-fil)