Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
A girl is standing under a swing.
Tillbaka till Årsredovisning 2017

Humana bidrar dagligen till att förbättra livet för de klienter och kunder som vi ger omsorg till. Dessutom vill vi vara en långsiktig och uppskattad partner till de beställare och aktörer som vi samarbetar med. Vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och bidra till att utveckla omsorgen i hela samhället. Kort sagt, vi vill aktivt bidra till att skapa en hållbar välfärd.

Som ledande nordiskt omsorgsföretag är Humana en viktig resurs på en marknad som präglas av växande behov av individanpassade insatser. Det fria valet inom vård och omsorg, som för många är en självklarhet, i kombination med ansträngda offentliga medel gör att privata aktörer spelar en central roll för att lösa välfärdens utmaningar. 

Humana arbetar ständigt för att utveckla och höja kvaliteten i sina metoder och behandlingar. Lika viktigt är att hela tiden utveckla våra arbetsplatser så att medarbetarna trivs och kan växa hos oss. Men vi ser vår roll bredare än så. Vi vill även sprida våra kunskaper och resultat så att förbättringar kommer hela samhället till godo. På så vis är vi med och driver utvecklingen mot en bättre nordisk omsorg med utgångspunkt i individens behov.

Ladda ner avsnittet "Värde för samhället" som en pdf-fil

Forskningsprojekt som skapar ny kunskap

Evidensbaserade metoder och innovativa lösningar utvecklar omsorgsbranschen. Därför deltar vi exempelvis i ett antal forskningsprojekt bland annat ett vars syfte är att minska antalet fallolyckor bland äldre personer. Fallolyckor kostar det svenska samhället cirka 25 miljarder per år. De nya lösningarna innebär anpassning av miljön, utbildning, anpassad fysisk träning samt stöd till individen för att själv kunna minska sin risk att drabbas av fallolyckor.

Utbilda socialtjänsten

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och specialistkompetens inom komplexa omsorgstjänster. Inte minst inom individ- och familjeomsorgen har vi en lång tradition av att bidra med kunskap externt. Bland annat till socialtjänsten runtom i Sverige. Inom Humana Academy samordnas interna och externa utbildningar, både webbaserade och fysiska sådana.

Mesta och bästa omsorg för skattepengarna

Allt högre krav ställs på de privata omsorgsaktörerna. Vi ser ständigt över kostnaderna med målsättningen att utan avkall på kvalitet utföra bästa möjliga omsorg så effektivt som möjligt. Framförallt satsar Humana mycket på ledarskap vilket medför lägre kostnader då personalnöjdheten ökar samtidigt som personalomsättning och sjukfrånvaro är låg. Som en ledande aktör driver vi på kostnadseffektiviteten och kvalitetsutvecklingen inom både det offentliga och det privata.

Ett jämställt arbetsliv

Humana skapar arbetstillfällen för över 14 000 personer. För oss är jämställdhet och mångfald viktigt. På Humana är 50 procent kvinnor i våra affärsområdesledningar och 60 procent i koncernledningen. 2017 blev Humana utnämnd till börsens mest jämställda bolag av stiftelsen AllBright.

Integration på arbetsmarknaden

Vi är även stolta över att kunna erbjuda många unga vuxna. Samt människor med internationell bakgrund en fot in på arbetsmarknaden. Vi uppskattar att en tredjedel av våra medarbetare är födda utanför Norden. Humana samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Röda Korset och andra organisationer. För att underlätta för asylsökande att komma in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar även med Samhall och erbjuder jobb inom flera av Humanas verksamheter sedan flera år tillbaka.

Innovationer som utvecklar branschen

På de nya äldreboenden som Humana bygger. Prioriteras tekniska innovationer för att underlätta för personalen. Men också för att ge högre boendestandard och personlig integritet för de äldre i sina lägenheter. Inom Individ & Familj bidrar Humana med innovation genom att utveckla behandlingsmetoder och genom forskningssamarbeten med olika högskolor.

Investeringar utvecklar branschen

Med ett växande omsorgsbehov behövs ansvarstagande privata aktörer. Som komplement till de offentliga aktörer. Såsom Humana som är villiga att investera inom omsorgen. Vi tillför specialistkompetenser och investerar inför framtiden i såväl kvalitetsutveckling som byggnation av äldreboenden och bostäder med särskild service. Investeringar sker också i form av utbildning inom Humana Academy samt i metod- och systemutveckling.

Minskad miljöpåverkan

Humana arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan kopplad till transporter, energianvändning, avfallshantering och inköp. Humanas huvudavtal för el innebär 100% förnyelsebar el. I majoriteten av vår verksamhet är det nu avtalat att nya bilar som köps in eller leasas är miljöbilar. Det operativa miljöarbetet sker lokalt i Humanas verksamheter och utgår ifrån respektive verksamhets handlingsplan.

Personlig valfrihet

Det hade inte varit möjligt att infria samhällets ambitioner om ökad valfrihet. För individen och samtidigt få resurserna att räcka till för allt fler. Om inte nya aktörer hade tillfört nya perspektiv och arbetssätt. Den personliga valfriheten är även viktig för alla som arbetar inom omsorgen. Privata aktörer som Humana breddar utbudet av arbetsgivare, vilket ökar möjligheten till självbestämmande över yrkesliv och karriär.