Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vi bygger framtidens välfärd

"Humana lämnar 2017 bakom sig som ett starkare och bättre företag med djup förankring i den nordiska välfärden."

Jag är stolt över det viktiga arbete som Humanas medarbetare genomfört under 2017. Det har varit ett utmanande år där vi gjort många förändringar för att stå bättre rustade inför framtiden. Samtidigt fortsatte vi att höja standarden inom nordisk omsorg och gav tusentals kunder och klienter möjligheten till ett bra liv. Det gjorde vi för sjuttonde året i rad – och det ska vi fortsätta med.

I år har resan möjligen varit lite skumpigare än vanligt. Även om har vuxit under året har vi lagt ner mycket energi på att renodla vårt fokus inom äldreomsorgen, genomföra framtidsstärkande strukturförändringar inom individ- och familjeomsorgen, såväl i Sverige som i Norge, samt bibehålla kostnadskontroll utan att tumma på kvaliteten inom assistansområdet. Dessutom har vi förbättrat vår samordning av lednings- och IT-system och fortsatt utvecklingen av vårt viktiga kvalitetsarbete. Sammantaget bidrar detta till att vi kommer att kunna utnyttja våra skalfördelar bättre utan att tappa den entreprenörsanda som karaktäriserar Humana. Det har varit ett hårt arbete men gör att vi går ur 2017 som ett starkare och bättre företag.

Ur ett organisatoriskt perspektiv är vi idag också en starkare organisation med många chefer som vet hur man framgångsrikt driver verksamhet under starkt förändringstryck.

Verksamhetsutveckling

Under 2017 har några mindre men likväl viktiga förvärv gjorts. I början av året förvärvade vi Skellefteå Stöd & Behandling inom vår individ- och familjeomsorg och i Finland har vi förvärvat Ryhmäkoti Raide och Nordic Senior Services. Det sistnämnda förvärvet, NSS, innebär att vi i Finland expanderat vårt tjänsteutbud till att även inkludera äldreomsorg, bostäder med särskild service samt socialpsykiatri för vuxna. Under året har vi även fokuserat på att sprida kunskap över landsgränserna, exempelvis genom förstärkt familjehemsvård i Finland samt specialiserade behandlingsmetoder inom området övergreppsproblematik i Norge. Från Finland hämtade vi även koncernens gemensamma people management-system. 

I Sverige valde vi under hösten att avyttra vår hemtjänstverksamhet för att helhjärtat fokusera på äldreboenden och då framför allt boenden i egen regi. Denna strategiska inriktning har under året resulterat i invigningen av två fantastiska äldreboenden, ett i Växjö och ett i Österåker. Båda har samma moderna utformning med fokus på innovation och hållbarhet som gav Humanas boende i Gävle Svenska Ljuspriset 2017. Vi har även stärkt vår position ytterligare i Stockholm, vilket är viktigt för vår framtida tillväxt i den regionen.

Finansiell utveckling

Sett ur ett finansiellt och aktiemarknadsperspektiv var 2017 utmanande för Humana, då det betydande omställnings- och effektiviseringsarbetet påverkade både tillväxten och resultatutvecklingen. Totalt ökade intäkterna under året med tre procent, vilket är under vår målsättning på medellång sikt om en tillväxt på 8–10 procent. Detta beror dels på avyttringen av Humanas hemtjänstverksamhet, dels på att få förvärv har gjorts under året, men även på en något lägre beläggning inom delar av Individ & Familj och i den norska verksamheten. Ökade kostnader till följd av omställning och effektiviseringar, i kombination med fortsatta investeringar i etablering av nya enheter, förklarar att det justerade rörelseresultatet minskade med 14 procent jämfört med 2016 till 316 MSEK, motsvarande en marginal om 4,8 procent (5,8).

Utvecklingen i den norska verksamheten är en besvikelse och förklarar hela försämringen inom affärsområdet Övriga Norden. Den norska marknaden är utmanande, inte bara för Humana, och det kommer att krävas ett fortsatt arbete under 2018 för att vända trenden. Glädjande är att utvecklingen i Finland är över förväntan och marknaden är prioriterad för Humanas framtida tillväxtinitiativ. För att sammanfatta det finansiella året har vi arbetat intensivt för att öka effektiviteten och stärka Humanas lönsamhet framöver.
Vi kan konstatera att vårt arbete gett resultat och att vi går in i 2018 finansiellt, men även verksamhetsmässigt, på en mycket bättre nivå än tidigare där bland annat vår skuldsättning har minskat. Den bättre situationen innebär att vi under 2018 kommer att öka vårt fokus på tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

En arbetsplats för alla

En av de saker som gjort starkast intryck under året är de vittnesmål om övergrepp och trakasserier som gjorts av tusentals kvinnor inom snart alla branscher, inklusive vård och omsorg. Mot bakgrund av detta var det hedrande att bli utnämnda till börsens mest jämställda företag 2017 av stiftelsen AllBright, men även förpliktande. Vi gör många saker rätt för att säkerställa jämställdhet, men kommer nu att spänna bågen än hårdare. Vi ska vara en arbetsgivare som alla medarbetare inte bara litar på utan också aktivt söker sig till och vi ska erbjuda en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier.

Politisk inverkan

På grund av ett nytt regelverk har det nu blivit svårare att bedriva verksamhet på entreprenad inom bland annat äldreomsorg i Sverige. Det har länge funnits en dubbel standard där privata aktörer har haft högre krav på sig än kommunala – och detta har nu förvärrats. Samtidigt visar Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017, återigen, att privata verksamheter håller högre kvalitet än offentliga. Detta gäller inte minst Humana som ligger över snittet på näst intill alla punkter. Det är tydligt att det finns ett starkt behov av förändringar i lagstiftningen för att garantera ökad likvärdighet och kvalitet.

I Finland pågår arbetet med den stora sote-reformen som har för avsikt att samordna sjukvård för effektiviserings- och besparingsskäl, samtidigt som medborgarnas valfrihet ska garanteras genom att fler privata utförare släpps in. Redan idag ser vi en hög efterfrågan på våra tjänster i Finland och det finns ett starkt momentum för att denna utveckling ska fortsätta.

Inom personlig assistans, framför allt i Sverige, ser vi äntligen lite ljus i det politiska mörkret. Nedskärningar och övertolkning av domstolsbeslut har lett till att många har förlorat sin assistans. Under senhösten svängde dock den politiska debatten något och regeringen har nu drivit igenom en förändring som reducerar risken att bli av med sin assistans. Insatsen är temporär, men skapar utrymme för en översyn av lagstiftningen. Humanas jurister och övriga medarbetare gör ett fantastiskt arbete så att våra kunder får den hjälp de har rätt till. På en utmanande marknad har Humana fortsatt vinna marknadsandelar 2017.

Debatten om vinster i välfärden har nu näst intill havererat. Reepalu-utredningen utgör grund för ett lagstiftningsförslag som kraftigt kritiserats av lagrådet jämte otaliga remissinstanser. I dagsläget finns inte heller stöd i riksdagen. Förslaget är ett ideologiskt haveri och borde förpassas till papperskorgen. Fokus borde istället ligga på hur Sverige och Norden ska hantera de stora utmaningar samhället står inför, där bland annat produktivitetshöjande åtgärder och innovationer krävs för att lösa de kommande årens demografiska förändringar och kraftigt ökade välfärdskostnader. Samtidigt vet vi att offentligt drivna verksamheter leder till stora välfärdsförluster. Bara Humana sparade nordiska skattebetalare uppskattningsvis runt 900 MSEK år 2017. Mot bakgrund av detta är det tydligt att de privata aktörerna måste inta en allt mer framträdande roll framgent.

Tillsammans gör vi skillnad

Humanas framtid ser ljus ut, efterfrågan på våra tjänster ökar. Med risk för att vara lite udda som vd kan jag också beklaga detta. Det är bra att vi lever längre och att vi blir fler i Norden. Men Humana arbetar med dem som har störst behov. Det gör oss ödmjuka och angelägna att ge fler rätt till ett bra liv.

Vi vet också att vi är riktigt bra på det vi gör, inte minst tack vare alla engagerade medarbetare. Tillsammans – och med vår värdegrund som kompass – fortsätter vi att bli ett starkare och bättre företag som ger våra kunder och klienter ett bättre liv. Avslutningsvis skulle jag därför vilja tacka alla kollegor för ett fantastiskt jobb under 2017. Det gläder mig att vår medarbetarnöjdhet och vårt ledarskap är branschledande, trots stora påfrestningar. Att värdegrunden är fortsatt viktig för medarbetarna ser jag också som en framgång. Jag är övertygad om att det gör Humana mer attraktivt som utförare och här vill jag passa på att tacka alla de kunder som valt Humana under året.

Humana lämnar 2017 bakom sig som ett starkare och bättre företag med djup förankring i den nordiska välfärden. Med siktet inställt på att fortsätta växa och utvecklas bygger vi för framtiden.

Rasmus Nerman
Vd och koncernchef

Ladda ner "VD-ord" som en pdf-fil