Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kvalitet behöver mätas och följas upp

Publicerad: 2021-10-28

I dag presenteras Humanas kvalitetsrapport för tredje kvartalet 2021. Kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm konstaterar att Humana Quality index (HQI) ligger kvar på samma höga nivå som i första och andra kvartalen 2021, 94/100 och att Humanas nöjd kund-index (NKI) på koncernnivå nu når upp till det långsiktiga målet 85/100.

Kunderna inom Personlig assistans är än mer nöjda, där är NKI 90 procent och andelen genomförandeplaner är nu uppe i 86 procent vilket är en stabil och tydlig ökning.

– Det är positivt att samtliga affärsområden och därmed också koncernen i sin helhet bibehåller den höga nivån på HQI. Återigen ser vi att Personlig assistans ligger högst och nära det långsiktiga målet. Här har man också gjort stora framsteg när det gäller andel kunder med genomförandeplaner. Det visar att ett systematiskt, långsiktigt arbete lönar sig när det gäller kvalitet, säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana.

Inom koncernen i sin helhet låg andelen individuella planer som är uppföljda enligt plan i tredje kvartalet på 88/100, något lägre än första kvartalet 2021 och på samma nivå som helårsresultatet för 2020. Inom Äldreomsorgen har andelen sjunkit i tredje kvartalet vilket troligen beror på brister i rapporteringen. Övriga affärsområden ligger relativt stabila och det är fortsatt behov av förbättring för att uppnå målet om 100 procent.

– Det är först när vi mäter och följer upp vad och hur vi gör saker som vi kan skapa långsiktiga och hållbara förbättringar. Och även om vi har en bit kvar till våra långsiktiga mål så har vi kommit långt sedan vi började mäta enligt vår kvalitetsmodell 2017. Vårt mål med detta är inte enbart att höja kvaliteten på de tjänster som Humana erbjuder utan vi hoppas också kunna bidra till att sätta en ny och högre standard för omsorgsbranschen, säger Eva Nilsson Bågenholm vidare.

De flesta av våra kunder, klienter och medarbetare har fått vaccin mot covid-19. Då smittan fortsatt finns kvar fortsätter vi att arbeta enligt de rutiner som gäller för att inte sprida smitta i vård- och omsorgsverksamheter.

Under andra kvartalet har sju Lex Sarah anmälningar lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO avseende Humanas verksamheter i Sverige. I vårt norska affärsområde har två kritiska avvikelser rapporterats.

Mer om kvalitet inom Humana

Sedan 2019 presenterar Humana sin kvalitetsrapport kvartalsvis på webben för att öka transparensen.

Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

Här hittar du kvalitetsrapporten för tredje kvartalet 2021.

Så här är Humana Quality Model uppbyggd.

För mer information kontakta:
Patrik Silverudd, presschef
Tel: 0766-112 111