Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Medarbetarnöjdhet på Humana – eller ”änglar, visst finns de”

Publicerad: 2022-08-12

Änglar, de finns. Så beskriver nyligen en insändarskribent i Gefle Dagblad sin upplevelse på Humanas äldreboende. Vi gläds åt beröm som våra medarbetare så väl förtjänar och bekräftelsen på god omsorg. Men hur arbetar Humana så personalen ges förutsättningar att göra sitt bästa – och rent av bli någons hjälpande ängel? Och vad har mått på medarbetarnöjdhet att göra med saken?

Att ha det bra på jobbet är en förutsättning för att kunna ge god omsorg om andra – och ha ork att ibland gå den extra milen. Därför strävar Humana efter att våra medarbetare ska trivas, känna stolthet över sina jobb och bli uppskattade för alla ovärderliga insatser som utförs inom omsorgen varje dag.

Såväl ute i våra verksamheter som i vetenskapliga studier bekräftas sambandet mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder och klienter.

– Tre områden som vi identifierat som särskilt betydelsefulla för medarbetarnöjdhet är god arbetsmiljö, bra ledarskap och medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Dessutom är Humanas värdegrund en grundbult i att skapa stolthet och delaktighet, säger Nina Marklund Krantz, Humanas HR-direktör.

Trygg och trivsam arbetsmiljö

På arbetsmiljöområdet prioriterar Humana systematiskt arbetsmiljöarbete, praktisk hantering av arbetsmiljöfrågor och riskbedömningar i verksamheterna. Målet är en trygg och trivsam arbetsmiljö för alla medarbetare, både fysiskt, organisatoriskt och socialt.

Eva Larsson arbetar som arbetsmiljöutvecklare och ger exempel på det systematiska arbetsmiljöarbetet:

– Vi utbildar medarbetarna i hur de ska göra för att påtala risker och brister inom arbetsmiljöområdet, så att vi får in underlag att jobba med. Vi coachar också chefer i att hantera arbetsmiljöfrågor och att skapa förbättringsprojekt kopplat till arbetsmiljö.

Långsiktig satsning på ledarskap

2019 startade Humana ett Ledarskapslyft. I det ingår ett ledarskapsprogram, en webbaserad chefskola, mentorprogram samt introduktionsdagar för nya chefer inom hela Humana.

– Tillsammans med cheferna har vi bland annat behandlat viktiga områden som mångfald och inkludering, jämställdhet, svåra samtal, självledarskap och arbetsrätt, säger Karin Larsson HR- chef för verksamhetsområdet Personlig assistans.

Humana mäter årligen medarbetarnas nöjdhet med ledarskapet och i den senaste undersökningen uppgick ledarskapsindex till höga 79 (på en skala 1–100).

– Vi är glada att se så fina siffror, det är en indikation att vi är på rätt väg, men jag säger inte att vi nöjer oss så, utan bara att vi vill fortsätta i samma positiva riktning, säger Nina Marklund Krantz.

Humana Academy höjer kompetensen

Humanas interna utbildningsorganisation, Humana Academy, arbetar för aktivt lärande och kompetensutveckling för koncernens 18 000 medarbetare. Via den digitala lärportalen erbjuds tillgång till ett hundratal webbaserade utbildningar. Dessutom hålls lärarledda utbildningar för specifika ämnesområden och roller.

Marie Eklund som är chef för Humana Academy kommenterar:

– I år arbetar vi särskilt aktivt med att gå från traditionellt lärarledd utbildning till blandat lärande på flera av våra stora utbildningar, vilket möjliggör att fler kan delta. Det ger större flexibilitet vad gäller tid och plats och bättre möjligheter till målgruppsanpassning.

Mätning och utvärdering av medarbetarnöjdhet

I Humanas övergripande kvalitetsindex, HQI, ingår medarbetarnöjdhet som en av tolv indikatorer. I den senaste medarbetarundersökningen uppgick medarbetarindex till 75, en siffra som hållit sig stabilt hög under flera år.

Utifrån medarbetarundersökningens resultat upprättas handlingsplaner på olika nivåer inom Humana där syftet är att fortsätta eller göra mer av det som redan är bra och utveckla de områden som man behöver jobba vidare med.

– Medarbetarundersökningen är en möjlighet för alla medarbetare att vara delaktiga i företagets gemensamma arbetsmiljö-och förbättringsarbete, säger Nina Marklund Krantz.

Vad ser vi framåt?

Omsorgsbehoven i Norden ökar liksom efterfrågan på arbetskraften, och det pågår en hård kamp om omsorgspersonalen. Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period, om inget förändras.

–Vi vill att Humana ska vara förstahandsvalet för alla som vill arbeta inom omsorg och som drivs av viljan att hjälpa andra till ett bra liv. Därför kommer vi fortsätta satsningarna på våra chefer och medarbetare. Bland annat ser vi över vårt erbjudande, våra utbildningar och att vi ska erbjuda den bästa arbetsmiljön. Våra medarbetare ska erbjudas en god balans mellan arbete och fritid för att orka ett helt arbetsliv. Vi fortsätter också satsa på vårt systematiska värdegrundsarbete och hålla vårt kvalitetsfokus, säger Nina Marklund Krantz.