Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Så ökar Humana takten i hållbarhetsarbetet

Publicerad: 2022-11-03

Som en stor omsorgskoncern har Humana möjlighet att påverka många viktiga hållbarhetsfrågor. Under november presenterar vi nya resultatmått inom social hållbarhet och inrättar en koncernövergripande arbetsgrupp för att stärka det breda hållbarhetsarbetet.

Fokusera på det som gör skillnad

För många är hållbarhet kanske tydligast associerat med miljö och klimat, men begreppet är betydligt bredare än så. Hit räknas också mångfalds- och inkluderingsfrågor, produktsäkerhet och anti-korruption som några exempel. Ett vanligt sätt att se på hållbarhet är utifrån förkortningen ESG, där E står för miljömässiga faktorer (Environmental), S för sociala faktorer (Social) och G för bolagsstyrningsfaktorer (Governance).

– Hållbarhetsarbetet på Humana handlar till syvende och sist om vår vision om alla människors rätt till ett bra liv – från olika perspektiv. Vi ska lägga mest krut på de områden där vi har störst möjlighet till påverkan, men fortsätta att arbeta brett, säger Maria Jansson, hållbarhetsansvarig på Humana.

Maria Jansson
Maria Jansson, Hållbarhetsansvarig på Humana

Utfallsmått främjar hållbarhet för individ och samhälle

För att veta vilken effekt en åtgärd har krävs att man mäter, sätter mål och följer upp. Humana presenterar senare denna månad sina första sociala utfallsmått. De har tagits fram för att bedöma utfallet av insatserna i omsorgen och fungerar som ett slags resultatmått på social hållbarhet. På sikt kommer de skapa bättre förutsättningar för individer att få rätt omsorg och för samhället att lägga skattemedel på rätt plats.

Hållbarhet viktigt för allt fler

Hållbarhetsfrågor blir viktigare för såväl kunder och medarbetare som för Humanas ägare och finansiärer.

– Det blir allt mer efterfrågat att öppet kunna redovisa resultat av hållbarhetsarbetet på en mängd områden, vilket också kommer märkas genom ny lagstiftning inom några år. Detta gäller hela "E, S och G", och inte minst hur vi ska följa Parisavtalets klimatmål, säger Maria Jansson.

Fortsatt arbete med klimatåtgärder

Sedan ett par år tillbaka mäter Humana sina växthusgasutsläpp samt redovisar åtgärder för att minska klimatavtrycket. Exempel på detta är att en majoritet av bolagets el kommer från förnyelsebara källor och att det ställs krav på energieffektiva nybyggnationer.

– Planen är att inom kort kunna mäta och redovisa våra totala växthusgasutsläpp, även relaterat till inköpta varor och tjänster, samt att sätta utsläppsmål och reduktionsplaner, säger Maria Jansson.

Hållbarhetsgrupp ska driva arbetet framåt

För att skapa tydligare styrning och systematik i hållbarhetsarbetet inrättar Humana en centralt koordinerad arbetsgrupp dedikerad hållbarhetsfrågor. Gruppen kommer att rapportera kvartalsvis till koncernledningen och kommer till en början att bestå av Humanas hållbarhetsansvarig samt representanter från HR, Fastighet, Inköp och Kvalitet. Allteftersom arbetet utvecklas kommer gruppen utökas med fler roller och kompetenser.

Hållbarhetsgruppen kommer att ha en koncernöverskridande funktion med uppgift att sätta mål och handlingsplaner, samt facilitera datainsamling och rapportering. Kompetensdelning, samordning och fokus på affärsnytta blir centrala delar i arbetet.