Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut

Publicerad: 2023-02-02

Efter att IVO tidigare i veckan beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans, har Humana Assistans i dag överklagat till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärt inhibition av IVO:s beslut.

– Vi kommer nu att agera kraftfullt för att få IVO:s beslut inhiberat. Vi tar striden för våra kunder som nu är väldigt oroliga över hur det ska gå, säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef.

Humana anser att IVO:s beslut av flera skäl är felaktigt och saknar rättsligt stöd. Granskningsprocessen har varit långdragen och präglats av bristande kommunikation och transparens, trots att vi flertalet gånger efterfrågat dialog. Beslutet har fattats efter att IVO utrett Humana Assistans under två års tid och utan att IVO i beslutet pekat på någon brist som skulle innebära fara för kunders hälsa eller någon annan omedelbar risk.

– I grunden är det bra att vi och andra aktörer i branschen granskas. Däremot är godtyckligheten i bedömningen och de oklara tillämpningarna av regelverket problematiska, säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef.

IVO:s beslut baseras huvudsakligen på tre delar; återkravsärenden vid Försäkringskassan, ansvar gällande utländsk arbetskraft samt efterlevnad av beslut i redan avslutade ärenden hos IVO.

Beslutet grundar sig bland annat i 27 återkravsärenden där Försäkringskassan retroaktivt bland annat har ändrat uppfattning om dels kunders omsorgsbehov, dels Försäkringskassans egna beslut kring kunders beslut om assistans. Återkraven sträcker sig upp till tio år tillbaka i tiden och uppgår till ca tre promille av Humana Assistans omsättning under tidsperioden. Merparten av besluten av Försäkringskassan som återkravsärendena grundar sig på har inte vunnit laga kraft.

– Det är anmärkningsvärt att pågående återkravsärenden som gäller en väldigt liten del av verksamheten kan ligga till grund för att vårt tillstånd återkallas med så stora konsekvenser för samhället, framför allt våra 2000 kunder och 11 000 anställda, säger Johanna Rastad.

IVO:s synpunkter avseende ansvar gällande utländsk arbetskraft berör tre av Humana Assistans ca 11 000 anställda. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Två av personerna hade tillstånd att arbeta hos andra arbetsgivare men saknade tillstånd att arbeta hos Humana Assistans. Så fort Humana Assistans fick kunskap om att dessa personer saknade arbetstillstånd agerade bolaget. I ett av fallen hann inte personen tillträda sin anställning.

Sedan 2018 har IVO följt upp fyra ärenden där myndigheten har utrett brister i Humana Assistans verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana Assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

– Att dessa avslutade ärenden nu används som en grund för att dra tillbaka tillståndet visar på rättsosäkerhet, säger Johanna Rastad.

Humana Assistans AB:s överklagande och ansökan om inhibition (pdf)