Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallats

Publicerad: 2023-01-31

IVO har idag beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Beslutet grundar sig i att IVO anser att bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet att inneha tillstånd att bedriva dessa verksamheter.

Till pressmeddelandet på humanagroup.se

IVO:s beslut gäller omedelbart, men verksamheten får enligt IVO:s beslut fortsätta att bedrivas till och med den 10 februari 2023, då den senast måste avvecklas. Humana avser tillse att inga kunder kommer att bli utan assistans på kort sikt. Bolaget anser att IVO:s beslut av flera skäl är felaktigt, inklusive bland annat att IVO anser att bolaget har återkommande brister avseende anmälningsskyldighet, anordnar- och arbetsgivaransvar samt förmåga att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Humana Assistans anser att det har välfungerande rutiner som följer lagstiftningen och därför kan hantera avvikelser i verksamheten. Dessutom har ett flertal av de ärenden som IVO lägger till grund för beslutet inte vunnit laga kraft. Humana anser att det är anmärkningsvärt att IVO lägger icke lagakraftvunna beslut till grund för en sådan ingripande åtgärd som att återkalla ett tillstånd. Humana Assistans kommer därför skyndsamt att dels överklaga beslutet till förvaltningsrätten, dels framställa yrkande om att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla under tiden som överklagandet prövas i förvaltningsrätten (inhibition). Bolaget förväntar sig beslut i frågan om inhibition inom kort.

Beslutet från IVO omfattar endast den verksamhet med personlig assistans som drivs av Humana Assistans, vars rörelseintäkter och rörelseresultat under 2021 uppgick till 2 833 Mkr respektive 193 Mkr, motsvarande cirka 35 % av koncernens rörelseintäkter och cirka 39 % av koncernens rörelseresultat. Rörelseintäkterna och rörelseresultatet för affärsområdet personlig assistans som helhet inom Humana-koncernen uppgick under 2021 till 3 042 Mkr respektive 208 Mkr, motsvarande cirka 37 % av koncernens rörelseintäkter och cirka 42 % av koncernens rörelseresultat.

Humana Assistans kommer att arbeta intensivt med att tillgodose samtliga kunders och personliga assistenters behov under den kommande rättsliga processen.

En webbsänd telekonferens, där Humanas vd och koncernchef Johanna Rastad och Affärsområdeschef Personlig Assistans Andreas Westlund kommenterar den uppkomna situationen kommer att hållas idag den 31 januari 2023 kl 17.00. För att följa konferensen, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/humana-jan-31

För att delta i konferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen registrera dig på följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005560

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
Verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

 

Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-31 14:49 CET.