Barn, man och kvinna spelar basket

Barnbarometern

Alla barn ska ha rätt till ett bra liv, men barnets bästa hamnar dessvärre i skymundan i många av de debatter som förs kring olika samhällsutmaningar. Ofta kommer istället olika myndigheters eller andra samhällsinstansers behov, förutsättningar och brister i förgrunden. För att uppmärksamma detta har Humana flera år genomfört Barnbarometern tillsammans med bland annat Rädda Barnen.

Barnbarometern granskade svenska kommuners arbete med barn i utsatta situationer. Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser att samhället inte alltid förmår att leva upp till de krav som dessa barn har rätt att ställa. Ur den kunskapen föddes Barnbarometern med syftet att bidra till att skapa debatt kring hur vårt samhälle idag bemöter dessa barn och vilka förutsättningar landets kommuner har att sätta barnens behov i centrum.

Undersökningen genomfördes första gången 2013 och togs fram av Humana med expertstöd från, eller i samarbete med, andra organisationer som också verkar för att barn i utsatta situationer ska få den hjälp och det stöd de har rätt till. Till grund för Barnbarometern låg en enkät som skickades till landets 290 kommuner. Vi frågade bland annat om personalomsättning i Socialtjänsten, utredningstider, utvärdering av upplevelser och gav utifrån svaren förslag till konkreta åtgärder som vi såg behov av.

I samband med pandemin fick vi lägga ner Barnbarometern och har sedan fortsatt med andra initiativ för att lyfta utsatta barns behov.

Jonatan Arenius

Kommunikations- och Marknadschef Sverige

jonatan.arenius@humana.se070-410 56 11