A group of people sitting at a table

Sociala utfallsmått

Välfärden finns till för att ge alla människor ett bra liv – i olika skeden av livet. Behoven är stora, och kommer att växa. Då är det viktigt att vi vet att vi gör rätt saker i välfärden. Att vi vågar mäta, följa upp och redovisa resultaten av det vi gör – men även att vi använder de resultaten för att jämföra oss med andra, och förbättra välfärdstjänsterna. Det är i korthet vad sociala utfallsmått handlar om.

Humana vill gå i bräschen för införande av sociala utfall i svensk välfärd. Vi inför och redovisar själva utfallsmått, och vi hoppas att andra välfärdsaktörer följer efter. Vi bildar också opinion och försöker påverka så att offentliga upphandlingar, kontrakt och ersättningssystem samt myndigheters uppföljning och granskning utgår från sociala utfall.

Efterfrågan på välfärdens resurser kommer att öka i takt med den demografiska utvecklingen, och på grund av att vi tack vare teknisk och medicinsk utveckling kan göra mer, och kommer att förvänta oss mer. Behoven kommer alltså öka, men också förmågorna att möta behoven. Allt detta kräver resurser. Sociala utfallsmått handlar om att se till att välfärdens resurser används effektivt – att så många som möjligt får så bra hjälp som möjligt.

Effektivitet handlar inte om utförda prestationer – för en insats eller åtgärd tillför inte välfärden något, om den inte har effekt. Effektivitet handlar om uppnådd effekt för de enskilda (och därmed för samhället), Vård, social omsorg och personlig assistans handlar om att bota, lindra, rädda liv samt hjälpa och stödja människor i vardagen. Målet är att förbättra människors välbefinnande. Det är något annat och större än att enbart producera tjänster. Uppföljning måste därför handla om mer än att kontrollera om lagar och regler följs.

Inom hälso- och sjukvård finns en pågående diskussion om uppföljning och ersättningssystem som bygger på utfall, om behandlingsinsatsen gett avsett resultat för den enskilde. Samtidigt finns en stor vana vid att publicera och använda kvalitetsdata, resultat och jämförelser.

Utfall handlar kort sagt om konkreta resultat som förbättrar brukares liv. I social omsorg, personlig assistans, habilitering och rehabilitering handlar det inte om en botad sjukdom eller reparerad skada – men exempelvis om att hjälpa en person att återhämta sig från en sådan sjukdom eller skada. Om att stödja en person att bli självständig och kunna delta i samhället, eller att främja social inkludering och integration för personer med funktionsnedsättningar. Allt utifrån varje individs situation och möjligheter.

Inom individ- och familjeomsorg kan utfallsmått handla om frågor som användning av evidensbaserade behandlingsmetoder, skolgång, eller att en individ kan flyttas till en lägre nivå av omhändertagande. Men också om hur många färre placerade unga som återfaller i ett normbrytande beteende, eller hamnar i kriminalitet, när placeringen är avslutad?

Inom personlig assistans har vi börjat mäta och redovisa dels kundernas upplevelse av sina sociala relationer, dels upplevelsen av sin livssituation och psykiska hälsa.

Betoning på sociala utfall innebär också att ta hänsyn till individuella behov och preferenser. Vård och omsorg handlar inte om standardiserade tjänster, utan att anpassa insatserna efter varje persons unika situation och mål. Detta gör att brukare och patienter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Sociala utfallskontrakt

Ett sätt att använda sociala utfallsmått som en del av ersättningssystem är så kallade sociala utfallskontrakt, där ersättningen är beroende av resultaten. I Storbritannien visar en tioårig uppföljning på en samhällelig vinst, i rent ekonomiska termer, på tio gånger insatsen Länk till annan webbplats.. Regeringen aviserade en satsning på sociala utfallskontrakt i höstens budget. Ett kunskapsstöd finns tillgängligt och en samverkanspilot har initierats av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Rådet för Samverkan om Socialtjänstfrågor (RSS). Huvudsyftet är att öka antalet barn som kan erbjudas vetenskapligt utvärderade insatser med dokumenterat positiva resultat när det gäller minskat avvikande beteende och brottslighet.


Effektivitet handlar inte om utförda prestationer – för en insats eller åtgärd tillför inte välfärden något, om den inte har effekt. Effektivitet handlar om uppnådd effekt för de enskilda