Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Mål
 3. Definitioner
 4. Mått
 5. Ansvar
 6. Skyddet, rapporteringskanaler och så vidare
  1. Vem har rätt till skydd vid rapportering om missförhållanden?
  2. Vad innebär skyddet?
   1. Ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplikt
   2. Ansvarsfrihet för inhämtande av information
   3. Förbud mot hindrande åtgärder och repressalier
  3. Vilka missförhållanden kan rapporteras?
  4. Vilka rapporteringskanaler finns?
  5. Vad händer efter att en rapport har lämnats in?
  6. Hur hanteras mina personuppgifter?

1 Introduktion

Det finns lagstadgat skydd i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”) för personer som rapporterar om arbetsrelaterade missförhållanden.

Förutom information om mål, definition och ansvar innehåller denna policy, som har antagits av Humanas styrelse, information om:

 • vem som har rätt till skydd enligt Visselblåsarlagen,
 • vad skyddet enligt Visselblåsarlagen innebär,
 • vilka slags missförhållanden som omfattas av skyddet enligt Visselblåsarlagen,
 • vilka kanaler som finns för rapportering av ett missförhållande,
 • vad som händer efter att en rapport har lämnats in, och
 • hur en rapporterande persons personuppgifter hanteras.

Det ska även noteras att det, utöver det skydd som regleras i Visselblåsarlagen, i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns föreskrifter om rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i vissa medier och om rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela dem för offentliggörande i vissa medier, så kallad meddelarfrihet.

Viktigt att notera är att en rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden enligt denna policy om rapporterande av missförhållanden inte ersätter skyldigheten för en anställd hos Humana att rapportera missförhållanden i Humanas verksamhet enligt Lex Sarah och Lex Maria.

2 Mål

 • Humanas företagskultur är öppen och transparent och oegentligheter ska kunna rapporteras utan rädsla att bli utsatt för repressalier
 • Humanas verksamheter präglas av öppenhet, ärlighet, ansvarstagande samt hög kvalitet, etik och moral

3 Definitioner

Rapportering av missförhållanden avser muntlig eller skriftlig rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (exempelvis brott mot lagar och förordningar (inklusive unionsrätten), korruption, risker för liv, säkerhet och hälsa eller skador på miljön).

Visselblåsarlagen avser lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Rapporterande person är den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått ta del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar om detta och som tillhör någon eller några av de personkategorier som anges i punkt

4 Mått

 • Rutin för hantering av rapporter om arbetsrelaterade missförhållanden finns översatt till koncernens officiella språk; engelska, svenska, finska, norska och danska.
 • Alla medarbetare kan anmäla arbetsrelaterade missförhållanden på något av Humanas ovan angivna officiella språk.
 • Digitala system för anmälning finns för alla affärsområden.

5 Ansvar

 • Humanas ledningsgrupp
  • Ansvar för att denna policy efterlevs
 • Humanas kvalitetsdirektör
  • Säkerställer att hanteringen av rapporter om arbetsrelaterade missförhållanden fungerar
 • Alla Humanas medarbetare
  • Ansvar för att rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden

6 Skyddet, rapporteringskanaler med mera

I detta avsnitt 6 finns kortfattad information om vilka som omfattas av skyddet i Visselblåsarlagen, vad skyddet innebär samt vad skyddet förutsätter. Det finns även information om vad som händer efter att en rapport om missförhållanden inkommit och hur Humana behandlar personuppgifter i samband med en rapportering av missförhållanden och utredning av detta.

6.1 Vem har rätt till skydd vid rapportering om missförhållanden?

Följande personkategorier är skyddade enligt Visselblåsarlagen vid rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden:

 • arbetstagare,
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings, lednings-eller tillsynsorgan,
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

6.2 Vad innebär skyddet?

Under förutsättning att den rapporterande personen, vid tidpunkten för rapporteringen av de arbetsrelaterade missförhållandena, hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann gäller nedan ansvarsfrihet och förbud mot förhindrande och repressalier.

6.2.1 Ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplikt

En rapporterande person kan inte hållas ansvarig för eventuellt brott mot tystnadsplikt, detta oavsett om tystnadsplikten är avtalad eller följer av lag.
Ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplikten förutsätter dock att den rapporterande personen hade skälig anledning att anta att det var nödvändigt att rapportera informationen för att kunna avslöja det aktuella missförhållandet. Kan rapportering av ett missförhållande ske utan att bryta mot tystnadsplikten gäller inte ansvarsfriheten. Ansvarsfriheten gäller heller inte vid brott mot kvalificerad sekretess.

6.2.2 Ansvarsfrihet för inhämtande av information

Ansvarsfrihet gäller även för inhämtande av information för rapportering och den rapporterande personen kan alltså inte hållas ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information.

Denna ansvarsfrihet förutsätter dock att personen vid inhämtandet hade skälig anledning att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja ett missförhållande. Kan rapportering av ett missförhållande ske utan att bryta mot regler kring inhämtande av information gäller inte ansvarsfriheten. Skyddet enligt Visselblåsarlagen gäller heller inte om den rapporterande personen genom inhämtandet av information gör sig skyldig till brott.

6.2.3 Förbud mot hindrande åtgärder och repressalier

En rapporterande person ska aldrig känna oro för repressalier och därför är det enligt Visselblåsarlagen inte är tillåtet för en arbetsgivare att hindra en person från att rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden eller utsätta den rapporterande personen för repressalier med anledning av rapporteringen.
Förbudet mot repressalier gäller inte endast gentemot den rapporterande personen utan även i förhållande till bland annat den som bistår eller har koppling till den rapporterande personen (exempelvis en kollega eller anhörig). Den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har dock inte skydd mot repressalier enligt Visselblåsarlagen.

6.3 Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Skyddet enligt Visselblåsarlagen gäller endast rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram ska det vara av allvarlig art (exempelvis brott mot lagar och förordningar (inklusive unionsrätten), korruption, risker för liv, säkerhet och hälsa eller skador på miljön)
Rapportering av andra ärenden (exempelvis avvikelser, allmänna klagomål eller andra synpunkter) ska ske genom Humanas kanaler för detta och inte genom kanalerna som är avsedda för rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden.

6.4 Vilka rapporteringskanaler finns?

Rapportering av ett arbetsrelaterat missförhållande kan ske via (i) Humanas interna rapporteringskanaler, eller (ii) vissa externa rapporteringskanaler. Rapporteringen kan ske skriftligen eller muntligen, via telefon eller fysiskt möte. För vid var tid gällande kanaler för rapportering hänvisas till relevant information på myHumana och på www.Humana.se.

6.5 Vad händer efter att en rapport har lämnats in?

Den rapporterande personen kommer att erhålla en bekräftelse på att rapporten har tagits emot såvida denne inte, vid rapporteringen, meddelar att någon sådan bekräftelse inte önskas. Efter inkommen rapport om arbetsrelaterade missförhållanden kommer kontakt med den rapporterande personen (exempelvis vid eventuella behov av att erhålla kompletterande information från den rapporterande personen, eller i syfte att återkoppla till den rapporterande personen efter slutförd utredning) ske i enlighet med vid var tid gällande riktlinjer som finns tillgängliga på myHumana och www.Humana.se.

 

6.6 Vår behandling av personuppgifter i samband med visselblåsarärenden

 1. Personuppgifter behandlas endast om behandlingen är nödvändig för att utreda en rapportering om arbetsrelaterade missförhållanden.
 2. Det är endast personer som har utsetts som behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter som får tillgång till personuppgifter som behandlas.
 3. Tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter under utredningen av rapporten

 

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Uppgiftslämnaren/dig själv

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda en rapportering om arbetsrelaterade missförhållanden.

Om uppgiftslämnaren:

Uppgifter som du har valt att lämna om dig själv, såsom kontaktuppgifter. Detta är dock valfritt för uppgiftslämnaren.

Om den rapporten gäller:

Sådan information som uppgiftslämnaren valt att lämna, såsom information om namn och vad som inträffat.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelse att hantera visselblåsarärendet. Humana sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att behandla dem, dock längst två (2) år efter det att ärendet har avslutats.

 

Övrig information om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter, kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud, vem dina personuppgifter delas med, överföring av personuppgifter utanför EU/EES, dina rättigheter (exempelvis rätt att få tillgång till uppgifter, rätt att få uppgifter rättade, raderade, överförda och begränsade, rätt att invända mot behandling, rätt att återkalla ditt samtycke, rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet), samt allmän information om dataskydd inom Humana finner du i vår integritetspolicy.