Tre händer om varandra, ett glas och en kopp samt en bok och en dator.

Alkohol och droger

Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem i samhället, vilket också berör arbetslivet. Med alkohol och droger avses alkohol, narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet. Bruk av alkohol och droger i arbetslivet innebär förutom ohälsa för individen en förlust av värdefull arbetsförmåga, kostnader för bortfall av arbete samt säkerhetsrisker och kan därför inte accepteras.

Mål

Humana ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Detta innebär ett absolut förbud för medarbetarna att vara påverkade eller bruka alkohol och droger under arbetstid. Brukande av alkohol och droger utanför arbetstid får inte heller påverka arbetsförmågan, säkerheten och/eller trivseln i arbetet.

Vid konferenser, representation och personalfester har vi inom Humana en restriktiv hållning till alkohol. Eventuell servering av alkoholhaltiga drycker ska vara måttfull och det ska alltid finnas ett alkoholfritt alternativ.

Ansvar

Varje chef inom Humana har ansvar för att arbetsmiljön på sin avdelning/enhet är fri från alkohol och droger. I ett gott ledarskap ingår engagemang för medarbetarens situation i arbetet och i rimlig samt möjlig utsträckning även utanför arbetsplatsen. Närmaste chef har ansvar för att undersöka behov av arbetsanpassning och rehabilitering.

Alla medarbetare har ett moraliskt ansvar att hjälpa och stödja en kollega som har ett skadligt bruk av alkohol eller droger. Om du har misstanke om en kollegas skadliga bruk (tidigare kallat missbruk) eller om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen är det viktigt att närmaste chef underrättas omgående.

På förekommen anledning förbehåller sig Humana rätten att begära in alkohol- och drogtester av medarbetare.

Alla medarbetare ska känna till innehållet i denna policy. Information ska ges till nyanställda av närmsta chef under introduktionen.