En kvinna med en rosa Humana tröja

Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som syftar till att hjälpa medarbetaren att återfå bästa möjliga arbetsförmåga. Arbetsanpassning är de åtgärder som syftar till att underlätta för medarbetaren att bibehålla eller få tillbaka arbetsförmåga efter sjukfrånvaro.

Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses de insatser som görs för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete.

Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ålägger arbetsgivaren ansvaret för att en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren ska uppmärksamma ohälsa bland de anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte.

På Humana tar vi ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering av våra anställda på ett kraftfullt och medmänskligt sätt.

Mål

Humanas arbetsanpassnings- och rehabiliteringspolicy syftar till att anställda ska bibehålla och/eller återfinna sin arbetsförmåga efter sjukfrånvaro. Varje medarbetare ska känna sig väl omhändertagen, viktig och behövd.

De här målen når vi genom att:

  • Arbeta systematiskt med arbetsanpassning och rehabilitering
  • Chefer och medarbetare känner till och följer våra rutiner kring arbetsanpassning och rehabilitering
  • Säkerställa att chefer har adekvat kunskap om arbetsanpassning och rehabilitering
  • Agera tidigt och aktivt vid minskad arbetsförmåga
  • Utreda och hantera tillbud och arbetsskador för att förebygga ohälsa
  • Nyanställda medarbetare får introduktion i policyn för arbetsanpassning och rehabilitering
  • Policyn hålls levande och känd genom personalmöten, skyddsronder och intern information

Ansvar

Olika aktörer är inblandade i rehabiliteringsprocessen. En organiserad och planerad samverkan mellan dessa underlättar arbetet. Hälso- och sjukvården ansvarar för de rehabiliteringsinsatser som är aktuella. Arbetsgivarens ansvar är att undersöka, erbjuda och följa upp arbetsanpassningar för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta återgång i arbete efter sjukfrånvaro.

Chefen

Närmaste chef är nyckelperson i rehabiliteringsarbetet. Chefen ansvarar för att undersöka om det finns ett behov av arbetsanpassning och att nödvändiga åtgärder inom ramen för arbetsgivarens ansvar vidtas snabbt. Chefen ska även informera medarbetaren om dennes rätt att ha med facklig representant eller annan stödperson vid möten i rehabiliteringsprocessen.

Medarbetaren

Medarbetaren är skyldig att efter bästa förmåga delta aktivt i rehabiliteringsarbetet. Närmaste chef behöver exempelvis få veta hur sjukdomstillståndet påverkar arbetsförmågan. Det innebär att den anställde ska lämna de upplysningar som behövs till Humana för att klarlägga behov av arbetsanpassning och rehabilitering.

HR-avdelningen

HR-avdelningen följer utvecklingen inom rehabiliteringsområdet externt och internt. Aktuell HR-partner bistår chefen med råd och stöd under processen.

Fackliga organisationer

Fackliga organisationer ska verka enligt intentionerna i arbetsanpassnings- och rehabiliteringspolicyn. Skyddsombud/facklig representant medverkar under processen om medarbetaren så önskar.