två kvinnor i en soffa som diskuterar vad som händer på datorn

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska vara främjande och förebyggande, vila på Humanas värdegrund och finnas integrerat i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att främja arbetstillfredsställelse genom korta beslutsvägar, tydliga arbetsuppgifter och fördelat ansvar med tydliga mandat.

För att uppnå en sund och säker arbetsmiljö ska vi regelbundet verka för att risker för ohälsa och olycksfall undanröjs. Vi arbetar regelbundet och systematiskt för att upptäcka arbetsmiljörisker och utifrån det ta fram olika förbättringsåtgärder. Förutsättningen för detta är en tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter, resurser samt tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. I samverkan med skyddsombud och medarbetare ska vi fortlöpande och konsekvent undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena samt vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö, både fysiskt, psykosocialt och organisatoriskt.

Mål

Humanas övergripande målsättning är att vara första valet för alla som vill jobba med omsorg och bidra till attraktiviteten av omsorgsbranschen. Det innebär bland annat att:

 • Erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbeta förebyggande och bedriva en god arbetsmiljö
 • Belysa och bevara ett positivt arbetsklimat
 • Alla verksamheter inom Humana ska ha egna arbetsmiljömål formulerade utifrån verksamhetens inriktning och Humanas arbetsmiljöpolicy. Medarbetarna ska ges möjlighet att medverka i formuleringen av verksamhetens arbetsmiljömål

Mått

Erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

 • Koncernen skall eftersträva nöjda medarbetare och uppnå ett branschledande Nöjd Medarbetarindex (NMI). Potentiellt kommer ytterligare mått varierande över tid att användas beroende av behov.

Arbeta förebyggande och bedriva en god arbetsmiljö

 • Frisknärvaron bland Humanas medarbetare skall vara minst 95 % över tid

Belysa och bevara ett positivt arbetsklimat

 • Implementera positiv skyddsrond i alla boenden samt dagverksamheter med ett genomförande minst en gång per år för att bland annat identifiera och dela best-practice. Över tid följer vi årligen upp antalet genomföranden

Ansvar

 • Chefer i Humana arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö och har en kontinuerlig dialog med medarbetarna för att fånga upp risker och förebygga ohälsa. Detta görs i olika forum som till exempel vid personalmöten och vid individuella samtal
 • Som medarbetare har man en skyldighet att följa de rutiner och riktlinjer som finns. Medarbetaren har även ett ansvar i det dagliga att påkalla om brister finns i arbetsmiljön (inklusive att rapportera tillbud och arbetsskador)
 • Humana tar ansvar för en visselblåsarfunktion på hemsidan där medarbetare och chefer anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden

Arbetssätt för en god arbetsmiljö

 • Uppmärksamhet i vardagen hos samtliga medarbetare är en viktig ledstjärna i vårt arbetsmiljöarbete. Varje medarbetare rapporterar till närmsta chef de risker, brister eller andra missförhållanden som kan förekomma på arbetsstället.
 • Affärsområdeschefen har det yttersta ansvaret och fördelar arbetsmiljöuppgifter i sin organisation. Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig. De personer som får arbetsmiljöuppgifter tilldelade ska ha kompetens och befogenheter för dessa.
 • Alla medarbetare utgör en del av varandras arbetsmiljö och har ett ansvar för att medverka till en god och säker arbetsmiljö. Detta genom att följa föreskrifter, identifiera och rapportera risker/tillbud samt bemöta varandra med glädje, engagemang och ansvar.
 • Samtliga medarbetare ska känna till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, resultat som ska uppnås med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, vilka uppgifter som ska prioriteras om tid inte räcker till och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
 • Vi undersöker, identifierar och åtgärdar risker i våra verksamheter bland annat genom skyddsronder, medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, personalmöten, uppföljning och utredning av sjukfrånvaro samt hantering av tillbud och arbetsskador.
 • Arbetsmiljöfrågor hanteras i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationer.
 • Skyddsombuden företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor för en god arbetsmiljö i samverkan med chef. Arbetsgivaren ska meddela skyddsombud vid förändringar som har betydelse för arbetsmiljön för att denne ska ha möjlighet att medverka vid planeringen.