Två personer sitter ner

Hot och våld

Vi vet att hot och våld förekommer inom vård och omsorg och därmed kan det finnas risker även i Humanas verksamheter. De som drabbas påverkas ofta starkt av händelsen.

Våra kunder kan vara ur balans av många olika anledningar. Ett utmanande beteende kan handla om ett uttryck för exempelvis oro och rädsla, osäkerhet och otrygghet, förvirring eller smärta. Beteendet kan då vara till synes oprovocerat och helt oavsiktligt. Hotfulla eller våldsamma situationer kan också uppkomma på grund av yttre omständigheter i närmiljön runt våra arbetsplatser.
Vi har nolltolerans mot hot och våld i vår arbetsmiljö. Målsättningen är att ingen ska behöva komma till skada eller drabbas av ohälsa kopplad till hot eller våld på jobbet.

Definitioner

Hot och våld innebär handlingar som överskrider gränserna för vad som är lagligt, socialt accepterat och tillåtet.

Hot - Muntlig eller skriftlig varning om fysiskt våld eller skadegörelse. Det kan också ske via kroppsspråk och gester eller genom en till synes oskyldig kommentar.

Våld - Avsiktliga eller synbarligen aggressiva handlingar som leder till fysisk eller psykisk skada hos någon annan. Det kan exempelvis vara slag, knuffar och fasthållning eller något annat som tillfogar eller skulle kunna tillfoga skada. En skada kan vara allt från lindrig till mycket allvarlig.

Mål

Humana assistans accepterar inte att någon medarbetare utsätts för hot eller våld i arbetet.

Målsättningen är att:

  • Alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå
  • Alla medarbetare ska känna till vilka rutiner som gäller vid en vålds- eller hotsituation
  • Humana assistans ska genom lämpliga skyddsåtgärder i möjligaste mån skydda medarbetare mot att bli utsatta för hot och våld
  • Humana assistans ska för de som trots vidtagna skyddsåtgärder utsatts för hot eller våld lämna allt det stöd och den hjälp som är möjligt

Ansvar

Humana assistans som arbetsgivare har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Uppdragschef ansvarar för att utreda risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet och vidta åtgärder för att förebygga att någon drabbas. Den årliga skyddsronden är ett sätt att undersöka om och var risker kan uppstå. Arbetet ska anordnas så att risk för hot och våld så långt som möjligt förebyggs. Vid återkommande situationer med risk för hot och våld ansvarar uppdragschefen för att se till att det finns fastställda rutiner för hur en situation om hot eller våld ska hanteras på arbetsstället. Rutinerna, som ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande, ska vara kända av alla medarbetare som kan bli berörda av riskerna. Inom arbetsstället bör det finnas en gemensam grundsyn på hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Där det finns en kännedom om att om återkommande hot och våld förekommer på arbetsstället, får inte ensamarbete utföras.

Samtliga medarbetare har en skyldighet att verka för en god arbetsmiljö. Som anställd på Humana assistans har du ett stort ansvar att följa de rutiner som finns på arbetsstället och informera din uppdragschef om du uppmärksammar risker i arbetet.

Tillbud och händelser med hot och våld (eller hot om våld) ska dokumenteras och utredas så att vi kan förebygga att liknande situationer uppstår igen.

Tillbud och arbetsskador rapporteras i DF Respons Länk till annan webbplats.

Stöd och hjälp

Medarbetare som utsatts för hot och våld (eller hot om våld) ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.

Vid en svårt chockartad händelse ska medarbetare genast få hjälp med såväl medicinskt som psykologiskt omhändertagande.

En medarbetare som utsatts för våld eller allvarligt hot ska inte initialt lämnas ensam efter händelsen.

Information

Om det inträffar situationer med hot och våld på arbetsstället ska övriga medarbetare snarast få information om vad som hänt. Medarbetare som inte varit direkt berörda i den aktuella situationen kan också påverkas negativt på grund av exempelvis oro och bör därför erbjudas stöd om så är fallet.

Utbildning

I Humanas lärportal hittar du utbildningar såsom "Hot och våld i arbetsmiljön" och "Lågaffektivt bemötande (LAB)". Logga in i FAST för att nå lärportalen, se nedan.