Två personer på en gunga

Arbetstid

Din arbetstid är den överenskomna tid som du står till förfogande för arbete hos Humana och din kund. De vanligaste anställningsformerna och de olika arbetstiderna kan du läsa mer om här nedan.

Timanställning

Vid timanställning har man som anställd ingen på förhand bestämd tjänstgöringsgrad. Humana ringer upp och tillfrågar om arbete utifrån behov. Ibland kan det vara med kort framförhållning och ibland handlar det om mer planerade pass. Som anställd har du möjlighet att tacka nej arbetspass men du kan inte heller kräva att du får arbeta enligt någon tjänstgöringsgrad. En timanställning har alltid ett start- och slutdatum.

Så länge assistansuppdraget varar

Vid schemalagda pass har man en anställningsform som heter ”Så länge assistansuppdraget varar” och i anställningsavtalet framgår tjänstgöringsgrad och startdatum. Den tjänstgöringsgrad du har i ditt avtal och som du arbetar enligt schema kallas din ordinarie arbetstid.

Heltid eller deltid

Heltidsmåttet enligt gällande kollektivavtal är 40 timmar per vecka. Har du ett anställningsavtal och ett schema på 40 timmar per vecka arbetar du heltid. Är din tjänstgöringsgrad lägre än 40 timmar per vecka arbetar du deltid.

Övertid och mertid

All övertid ska vara beordrad i förväg av din din närmsta chef och ersätts enligt gällande kollektivavtal. Vid enstaka tillfällen kan viss övertid godkännas i efterhand. Arbetstidslagen innehåller direktiv om hur och när övertid får tas ut.
Mertid är motsvarigheten till övertid för den som arbetar deltid, det vill säga den av chefen beordrade arbetstid som medarbetaren fullgör utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid gäller upp till och med heltid, det vill säga 40 timmar per vecka.

Som timanställd kan du inte få övertid eller mertid eftersom du med detta anställningsavtal inte kan beordras att arbeta.

Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid eller "OB" är ersättningar som du som medarbetare har rätt till enligt gällande kollektivavtal. Ersättningen avser att ersätta det extra besvär som det innebär för en arbetstagare att arbeta kvällar, nätter och helger.

Jour

Med jour avses att du som assistent utöver ordinarie arbetstid står till förfogande på arbetsstället för att utföra arbete vid behov. Jourtid får tas ut med högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller med 50 timmar under en kalendermånad. I kollektivavtalet finns möjlighet att träffa lokal överenskommelse med Kommunal om utökad jourtid.

Dygns- och veckovila

Vila är ett viktigt kriterium för välmående. Därför säkerställer vi alltid att du får din arbetsvila och har tid för återhämtning när vi förlägger din arbetstid. Under en period av sju dagar har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande vila, denna vila kallas veckovila. Du har även rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet under en period av 24 timmar, så kallad dygnsvila. Undantag för kortare viloperioder finns reglerade i kollektivavtalet.

Tidrapportera rätt!

Det är mycket viktigt att tidrapporteringen av dina arbetade timmar speglar hur det har sett ut i verkligheten. Den som arbetar hos kunden är den som ska stå på tidrapporten. Om du exempelvis byter arbetspass med en kollega måste detta också ändras i schemat i FAST och tidrapporteras korrekt.