kontor, en kvinna sitter vid en dator och en annan kvinna sitter mitt emot

Arbetsledarutveckling

På denna sida finner du som arbetsledare samlad information om hur Humana assistans jobbar med Arbetsledarutveckling. Vi arbetar ständigt med att bli bättre och skapa bättre förutsättningar för alla i vår verksamhet, såväl kunder som medarbetare och Arbetsledarutvecklingen är en del i det ständigt pågående förbättringsarbetet!

Arbetsledaravtal

När en uppdragschef ska anställa en ny arbetsledare, när en redan befintlig personlig assistent i en arbetsgrupp ska träda in i rollen som arbetsledare eller när en befintlig arbetsledares roll ska ses över, skrivs alltid ett arbetsledaravtal.
Hur avtalet och överenskommelsen mellan uppdragschef och arbetsledare utformas bestäms ytterst av uppdragschef med utgångspunkt i Humanas mall för arbetsledaravtal, dock alltid i samråd med kund och tilltänkt arbetsledare. Det är viktigt att alla tre parter känner sig trygga med arbetsledarens uppdrag och ansvarsområden. Via Humanas arbetsledaravtal kan du se vilka ansvarsområden som kan inkluderas i en arbetsledares uppdrag, detta kan din uppdragschef dela med dig efter förfrågan.

Arbetet som arbetsledare innebär i stort att du ska:

Bidra till att alla arbetar efter Humanas Vision: Alla har rätt till ett bra liv och våra Värderingar: Engagemang, Glädje och Ansvar
Du ska vara en länk mellan kunden, kundens personliga assistenter samt uppdragschef och verka för att kunden får en trygg och god assistans samt att kunden eller dennes företrädare får möjlighet att medverka i alla beslut.
Du ska ha mycket god kännedom om det dagliga arbetet som sker på arbetsplatsen och verka för en god arbetsmiljö. Du ska även bidra till, samt vara ett föredöme för, att social dokumentation sker löpande.

I avtalet står det tydligt vilka arbetsuppgifter som ingår i just ditt arbetsledaruppdrag och här följer några exempel på var det kan vara:

 • Arbetsmiljö: Medverka i årlig skyddsrond och verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Rapportera arbetsmiljörisker eller avvikelser och vara en förebild i arbetet kring er arbetsmiljö.
 • Arbetsplanering: Planera, hålla i eller medverka vid arbetsplatsens personalmöten. Detta sker alltid i samråd med uppdragschef och ni båda har ansvar för att mötena dokumenteras samt följs upp.
 • Rekrytering: Bistå kunden i rekryteringsförfarandet - i den mån kunden önskar. Det kan handla om att läsa CV, delta på intervju eller bara bolla för- och emot i en rekrytering, med syftet att kunden ska vara trygg och arbetsplatsen skall fungera så bra som möjligt.
 • Introduktion: Ansvara för nyanställda kollegors introduktion på arbetsplatsen, att introduktionsplanen följs, att den nyanställde får läsa kundens genomförandeplan och övriga rutiner, får träffa kollegorna och blir välkomnad på arbetsplatsen på bästa sätt. Här ingår även att löpande stämma av med den nyanställde att den känner sig trygg, kan ställa frågor och att arbetsledaren följer upp en tid efter introduktion att arbetet fungerar bra.

I avtalet framkommer det tydligt vilken ersättning du får för ditt uppdrag som arbetsledare samt hur och med vilken uppsägningstid ett arbetsledaruppdrag avslutas.

Arbetsledarprogrammet

Under våren 2022 lanserade Humana assistans sitt nationella arbetsledarprogram, vilket består av ett basutbud av webutbildningar i Humanas lärportal, som vi kallar "Basen" samt två lärarledda fördjupningsutbildningar via Google Meet. Arbetsledarprogrammet syftar till att kompetensutveckla dig arbetsledare så att du kan utvecklas och växa i din roll.

I Basen ingår "Introduktionspaket för personlig assistent", vilket består av följande utbildningar:

 • Introduktionsutbildning – Personlig assistent
 • Skydds- och begränsningsåtgärder Personlig assistans
 • Lex Sarah och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah
 • Basala hygienrutiner i vård och omsorg
 • Dokumentation – Personlig assistans

Förutom ovan, så ingår också dessa utbildningar i Basen:

 • Värdegrundsutbildning på Humana
 • Genomförandeplan
 • FAST – alla delar
 • Introduktionsutbildning – arbetsledare

När du som arbetsledare har genomfört hela "Basen" öppnas anmälan upp för våra två fördjupningstillfällen, som äger rum återkommande både på våren och hösten. Du anmäler dig till var och ett av fördjupningstillfällena och ansvarar sedan för att delta vid båda. Dessa utbildningstillfällen leds av ett förbättringsteam i Humana, bestående av tjänstemän i olika roller, som också kontinuerligt går igenom utbildningsmaterialet för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som arbetsledare, genom utbildningsmaterial som innehåller aktuell och relevant information för arbetsledarrollen.

I våra fördjupningar går vi igenom följande avsnitt:

 • Arbetsgivaransvar
 • Arbetsmiljö
 • Schemaläggning och Arbetstidslagen
 • Semesterplanering och Bemanning
 • Humanas värdegrund
 • Verkställa beslut
 • Ekonomi
 • Social dokumentation
 • Genomförandeplan
 • Rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah
 • Personalmöte
 • Rutiner
 • Introduktion av ny assistent
 • Skyddsåtgärder samt tvångs- och begränsningsåtgärder
 • Konflikthantering och Feedback

Vårens Fördjupningsutbildningar i Arbetsledarprogrammet (anmälan görs via Humans lärportal, efter att "Basen" genomförts):

Fördjupning 1: 2024-10-24 kl. 13.00-15.45
Fördjupning 2: 2024-11-07 kl. 13.00-15.45

Efter genomfört och godkänt Arbetsledarprogram, erhåller du som arbetsledare ett diplom av din uppdragschef och får titeln Diplomerad arbetsledare inom Humana Assistans och i dagsläget har vi 126 diplomerade arbetsledare inom Humana. Arbetsledarprogrammet finner du i Humanas lärportal, som når genom att logga in i FAST Länk till annan webbplats.. Nedan ser du en processkarta över din resa genom vårt Arbetsledarprogram.

text om hur man blir arbetsledare på Humana

Arbetsledaravstämningar

Under hösten 2022 testade vi konceptet Arbetsledaravstämningar mellan ett antal uppdragschefer och arbetsledare, vilket vi fick fantastiska utfall på. Detta ledde till att vi valde att göra verklighet av Arbetsledaravstämningar och det är nu något vi jobbar för att införa i vår verksamhet; Löpande avstämningar mellan uppdragschef och arbetsledare, utifrån ett årshjul som börjar med ett medarbetarsamtal och sedan följer en avstämning per kvartal innehållande ett tydligt fokusområde. Fokusområdet på varje avstämning följer vårt Årshjul - rutiner för personliga assistenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I årshjulet ingår även ovan omnämnt Arbetsledarprogram, dock är programmet inget du som arbetsledare går varje år utan endast en gång - för att bli diplomerad arbetsledare inom Humana Assistans. Skulle behovet finnas av att gå programmet igen, är det något du och din uppdragschef kommer överens om. Här nedan ser du en bild på årshjulet för Arbetsledaravstämningar.

Årshjul arbetsledare och uppdragschef

Arbetsledare och uppdragschefer arbetar tillsammans i ett team och för att vi skall kunna ha ett systematiskt, alltså ett löpande, arbete tillsammans så behöver vi säkerställa att vi förstår varandra men även att varje part känner sig hörd och sedd. Viktigast vid dessa regelbundna avstämningar är att vi riktar in oss på vad just Du som arbetsledare behöver av din uppdragschef, för att kunna vara ditt bästa du i ditt arbete med våra assistanser.
Vi vet att alla assistansgrupper ser olika ut, vilket innebär att ditt arbete i just din assistans är unikt, eftersom assistansens utformning baseras på just din kunds behov och önskemål.

Avstämningarna innehåller bland annat frågor som dessa:

 • Vilket mål har du som arbetsledare? Om vi säkerställer detta tillsammans så arbetar vi från samma utgångspunkt och kan lättare diskutera hur vi når målet.
 • Hur ser det ut i arbetsgruppen just nu? Finns behov av kompetensutveckling, har vi några goda exempel att lyfta eller liknande.
 • Hur arbetar vi med vår värdegrund i det dagliga arbetet? Värdegrunden är vår kompass och skall vara styrande i alla assistanser, hur jobbar vi med värdegrunden i just din assistans?

Arbetsledarforum

Under 2024 testar vi på Humana ett nytt koncept, som delvis byter ut HumanaNytt live och det är vårt nya Arbetsledarforum. Vi har de senaste åren fått in flera förbättringsförslag från anställda arbetsledare hos oss och även från flera tjänstemän, om att det önskas ett forum för arbetsledare och nu är vi i startgroparna med detta. År 2024 kommer utgöra en testperiod, som vi sedan utvärderar vid årets slut och efter det fattar beslut om Arbetsledarforum skall bli en obligatorisk del av vår verksamhet.

Den 26 juni kl. 15.00-16.00 kommer vi köra en repris på maj månads Arbetsledarforum, detta pga teknikstrul den 29 maj. Den 11 september kl. 15.00-16.00 är sedan nästa Arbetsledarforum och inbjudan (med anmälan) kommer att skickas ut till alla våra arbetsledare i god tid inför forumet. Du som arbetsledare ansvarar sedan själv för att anmäla dig till var och ett av tillfällena, för att kunna delta och sedan gäller obligatorisk närvaro, alternativt avbokning (om förhinder skulle uppstå).

Arbetsledarforumet syftar till att regelbundet förse dig som arbetsledare med viktig information och kompetensutveckling som grundar sig i vårt Årshjul - rutiner samt att ni ska få möjlighet att lyfta frågor och funderingar i er roll som arbetsledare. Observera att forumet är strikt styrt av både tystnadsplikt och GDPR, således kommer inga specifika ärenden kunna lyftas där utan den sortens stöd finner ni hos er uppdragschef.

Vi ses, varmt välkommen!