en grå mugg med Humanas logga på

Lönepolicy

Lönesättning och löneutveckling sker mot bakgrund av de förhållanden som skapar Humanas ekonomiska förutsättningar, det vill säga att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt utifrån uppsatta mål.

En avgörande förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att kunna rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. Mot denna bakgrund ska lönesättningen vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvar, svårighetsgrad och arbetstagarens förmåga att uppfylla dessa krav. Humana strävar efter att ha marknadsmässiga löner men inte efter att vara löneledande.

Samma principer för lönesättning ska gälla för kvinnor och män, liksom för yngre och äldre medarbetare.

Lönekriterier

Varje medarbetare ska bedömas utifrån:

Ansvarstagande

Som personlig assistent är du en betydelsefull del av din kunds liv och vardag. Genom din yrkesroll har du fått ett förtroende att förvalta. Att ta ansvar i arbetet som personlig assistent innebär exempelvis att komma i tid till jobbet, följa kundens genomförandeplan, arbeta enligt riktlinjer och rutiner, genomföra korrekt dokumentation, rapportera avvikelser och lämna förbättringsförslag.

Engagerad

Att vara engagerad i arbetet som personlig assistent innebär att vara motiverad och dedikerad att utföra arbetet hos kunden på bästa möjliga sätt. Engagemang i arbetet som personlig assistent innebär exempelvis att ta initiativ, ha en positiv inställning till arbetet och arbetsuppgifterna, visa intresse för utveckling i yrkesrollen och sträva efter att möta eller överträffa kundens förväntningar.

Samarbetsförmåga och relationsbyggande

Som personlig assistent är samarbetsförmåga och relationsbyggande viktigt både i relation till kunden, kundens anhöriga, assistentkollegor och kollegor på Humanas kontor. Det kan innebära att underlätta för sina kollegor, vara lyhörd för kundens behov och flexibel för förändringar som uppkommer i arbetet.