Tre kvinnor i en trappa

Humanas uppförandekod

Humanas vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. För att leva upp till den måste vi vara ett pålitligt, tryggt och stabilt omsorgsföretag med hög kvalitet och säkerhet i allt vi gör.

Uppförandekoden och våra värderingar är viktiga verktyg för att leva och arbeta som vi önskar och planerar. Det ska genomsyra allt vårt arbete och utgår från Humanas värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde. Tillsammans har vi arbetat fram värdeorden engagemang, glädje och ansvar. Orden i sig är vackra, men det är hur vi lever efter dem genom våra beteenden som verkligen spelar roll.

Humanas ansvar gäller i relationen till alla medarbetare, kunder, klienter, patienter, närstående, beställare, leverantörer, investerare och andra samarbetspartners.

Vi strävar efter ständiga förbättringar för att främja en hållbar, etisk och ansvarsfull utveckling.

Humanas relationer

Humanas relation till medarbetare

Mänskliga rättigheter

Humana värnar om en långsiktig och hållbar relation till varje medarbetare och tror på ömsesidig respekt mellan koncernens alla medarbetare.

Vi har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och lyder under respektive lands lagar och regler. Det betyder att vi följer de författningar och övriga regelverk om exempelvis arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet som gäller. Vi tillämpar kollektivavtal i alla våra verksamheter.

Alla medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen får diskrimineras eller trakasseras på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Likabehandling är alltså en självklarhet och vi strävar efter mångfald. Trakasserier, mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling ska inte förekomma på Humana. Ingen ska heller diskrimineras på grund av politiskt engagemang. Det finns dock politiska och religiösa uttryck som inte är förenliga med Humanas värdegrund.

Humana strävar efter en miljö där medarbetare är delaktiga och har möjlighet att påverka verksamheten och sitt arbete. Vi ska använda oss av ett demokratiskt synsätt i frågor som gäller medarbetarnas möjlighet att påverka och vi ska se till att oliktänkande respekteras.

Arbetsmiljön ska vara säker och sund

Arbetsmiljön ska vara säker och sund, både ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Den ska uppfylla de lagar som gäller och följa våra avtal. Vi arbetar systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Humana ska ha kompetenta ledare som kan skapa en god arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och mår bra. Vi ska också erbjuda kompetensutveckling och våra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och i enlighet med kollektivavtal.

Humana är neutrala i partipolitiska frågor och lånar aldrig bolagets namn till politiska partier.

Alla medarbetare kan rapportera missförhållanden genom en visselblåsarfunktion. Det innebär att en medarbetare kan rapportera något anonymt och att en oberoende person granskar ärendet. Om en medarbetare rapporterar ett missförhållande har hen ett uttalat skydd mot repressalier i enlighet med "Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden".

Humanas ansvar i externa relationer

Vi ska följa lagar och författningar

Humana ska följa författningar, det vill säga lagar, förordningar och föreskrifter, i de länder där vi har verksamhet. Vi betraktar dessa författningar, lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav.

Relationer med beställare, leverantörer och andra intressenter

Humanas verksamhet ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande och opartiskhet. Vi ska leva upp till de avtal och överenskommelser vi tecknat. De ska respekteras efter dess andemening, inte bara efter dess bokstav.

Vi ska bemöta våra konkurrenter på ett korrekt sätt och samtidigt ta tillvara på våra konkurrensfördelar. Det får inte förekomma någon prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsställning.

Medarbetare får aldrig utnyttja mutor eller otillåten ersättning i någon form. Varje medarbetare ska alltid undvika risker för mutbrott och annan olämplig påverkan i sin relation med kunder, leverantörer och andra externa kontakter. Det är inte tillåtet att begära eller lova något i samband med gåvor.

Representation och gåvor ska vara öppna, måttfulla och ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

Intressekonflikt

Det är viktigt att alla medarbetare hanterar personliga och ekonomiska intressen på ett sätt så att de inte strider emot Humanas affärsverksamhet. Varje medarbetare är skyldig att:

 • informera sin chef om medarbetaren har en annan verksamhet eller bisyssla som kan innebära en risk för intressekonflikt
 • hantera personliga och ekonomiska intressen så att de inte strider emot eller kan uppfattas strida emot Humanas affärsverksamhet
 • anmäla till sin chef om relationen med en extern part utgör ett jävsförhållande, till exempel om en medarbetare är vän med en påtänkt leverantör. Då måste processen anpassas efter eventuella jävssituationer

Medarbetare får inte utnyttja relationen med affärspartners för egen vinning. Affärspartners kan till exempel vara kunder, leverantörer och andra intressenter.

Information och transparens

Humana ska följa aktuell lagstiftning om sekretess. Det innefattar all känslig och förtrolig information om Humanas kunder, klienter, uppdragsgivare och medarbetare. Det innefattar också all annan affärsrelaterad och aktiekurspåverkande information.

Vi ska behandla registrering, arkivering och användning av data om kunder, klienter, uppdragsgivare och medarbetare konfidentiellt och i enlighet med aktuell lagstiftning.

Information från Humana ska vara öppen och tillgänglig, inom de regler som gäller för börsnoterade företag. Marknadsföring och kontakter med kunder, klienter och uppdragsgivare ska vara ärlig och inte utlova något som inte stämmer överens med verkligheten.

Humanas mål

Humana är ett pålitligt, tryggt och stabilt omsorgsföretag. Vi arbetar alltid med hög kvalitet och säkerhet och det präglar all vår verksamhet, från agerande och ägande till utveckling och kundrelationer. Vårt arbete med hållbarhet är en naturlig del av verksamheten och en förutsättning för att kunna uppnå våra mål som ansvarstagande samhällsaktör.

Hållbarhet är att ta socialt ansvar

Hållbar utveckling handlar om att ta socialt ansvar. Därför engagerar vi oss för att vara en ansvarsfull arbetsgivare som arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald. I Sverige belyser Humana årligen angelägna frågor via ”Tillgänglighetsbarometern” och ”Barnbarometern”.

Humanas arbete utgör dessutom i sig ett socialt ansvarstagande. Vi ska vara ett modernt omsorgsföretag och en viktig del av nordisk välfärd. Vi ska sprida kunskap och medvetenhet, påverka i branschfrågor och agera motor för mångfald, jämställdhet och inkludering.

Hållbarhet är att ta ansvar för miljön

Humana ska bidra till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och utgår från vår miljöpolicy. Vi strävar alltid efter att använda resurser så klokt och effektivt som möjligt och arbetar aktivt med att minska negativ miljöpåverkan.

Hållbarhet är att ta ekonomiskt ansvar

Hållbarhet handlar även om ekonomi. Den långsiktiga strategin behöver stämma överens med koncernens ansvarskänsla gentemot både kunder och aktieägare. Då får vi nöjdare kunder och ökar vår lönsamhet.

Vi följer upp vårt arbete

Vi följer upp att vi arbetar efter vår uppförandekod och våra värderingar genom att:

 • Mäta antalet medarbetare som genomgår den obligatoriska utbildningar i Humanas lärportal
 • Utföra stickprovskontroller i verksamheterna genom den sedvanliga internkontrollen
 • Redovisa antalet inrapporterade och åtgärdade allvarliga missförhållanden via visselblåsarfunktionen

Alla har ett ansvar

Alla inom Humana har ett ansvar

Alla har ett ansvar. Både medarbetare, chefer och styrelse har ansvar att se till att denna uppförandekod inte bara finns utan också levs efter.

Varje medarbetare inom Humana ansvarar för att följa uppförandekoden. I samband med anställning medger varje ny medarbetare att hen tagit del av och kommer att följa uppförandekoden.

Chefer i Humanas olika verksamheter ansvarar för att implementera uppförandekoden. De ansvarar också för att alla medarbetare går vår obligatoriska introduktionsutbildning i Humanas lärportal. Där informeras våra medarbetare dels om uppförandekoden, men också om Humanas värdegrund.

Humana AB:s vd är dokumentägare och ansvarar för uppförandekoden som ska revideras regelbundet och fastställas av styrelsen minst en gång per år.

Frågor och konsekvenser

Medarbetare som är osäkra på hur Humanas uppförandekod och etiska riktlinjer ska tolkas är välkomna att kontakta koncernens kvalitetsdirektör för att få hjälp och vägledning.

Överträdelser mot denna policy ska rapporteras till Humanas kvalitetsdirektör. Medarbetare kan rapportera allvarliga missförhållanden genom Humanas visselblåsarfunktion

Vi accepterar inte handlingar som strider mot uppförandekoden. De kan resultera i disciplinära åtgärder, vilket även kan innebära arbetsrättsliga följder och polisanmälan.