en pojke sitter i sängen med sin stora syster, systern håller om pojken

Policy för muta och gåva

Det är inte alltid självklart att veta vad som är en gåva och vad som är en muta. Syftet med den här policyn är att tydliggöra och presentera Humanas syn på gåvor och mutor för att underlätta för dig som anställd. Vid frågor - kontakta din uppdragschef!

Allmänt

I grunden handlar det som alltid om sunt förnuft. Självklart ska vi inte prata ihop oss med andra leverantörer om pris eller bilda karteller. Istället är det tvärtom viktigt i alla delar av vår verksamhet med stor transparens och en korrekt och allsidig konkurrens vid exempelvis anbud, offerter, upphandlingar och inköp.

Det är förbjudet att begära eller ge någon form av löften i samband med gåvor. Vi ska aldrig utnyttja mutor för att exempelvis behålla en kund och det gäller i alla relationer med kunder, klienter, boende, leverantörer, myndigheter, externa parter eller andra beslutsfattare. Erbjudanden om representation får endast accepteras om de ligger inom ramarna för god affärssed och relationsbyggande.

Om du är osäker i ett enskilt ärende ska du alltid kontakta närmsta chef för vägledning. Även HR-avdelningen i respektive affärsområde finns som stöd.

Närmare om mutor och förmåner

Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.

Det är inte tillåtet att ge eller ta emot en förmån som innebär att den som ger eller tar emot gåvan förväntas handla på ett visst sätt. Det är inte tillåtet ens om risken är liten att du låter dig påverkas. Det finns ingen beloppsgräns i lagen för vad som är att betrakta som muta. Istället är det hur stort värde som gåvans/förmånens värde har för den som tar emot den som avgör om det är en muta eller inte. Inom Humana tillämpas de normer och riktlinjer som framgår i den här policyn.

Tillbörliga förmåner

Som exempel på tillbörliga och godkända förmåner kan nämnas:

  • Arbetsmåltider av vardagligt slag
  • Uppvaktning på jämna födelsedagar och andra personliga bemärkelsedagar, förutsatt att de är måttfulla med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet
  • Prydnadsföremål som saknar nämnvärt marknadsvärde och jämförliga måttfulla minnesgåvor till gäster, till exempel vid företagsjubileer och liknande

Ett mottagande eller erbjudande av någon av de nämnda förmånerna innebär normalt sett att det inte är fråga om muta förutsatt att värdet av förmånen håller sig under givna gränsvärden.

Otillbörliga förmåner

Som exempel på otillbörliga förmåner som inte under några förhållanden får accepteras eller erbjudas kan nämnas:

  • Penninggåva, presentkort och liknande som är att jämställa med kontanter
  • Penninglån, ställande av säkerhet (borgensåtagande), eftergift av fordring, amortering, ränta och liknande på villkor som inte är marknadsmässiga
  • Arbete eller leverans av varor eller tjänst för privat ändamål och på villkor som inte är marknadsmässiga
  • Något som är förenat med villkor om motprestation och inte är godkänt av mottagarens arbets- eller uppdragsgivare
  • Dold provision till anställd eller uppdragstagare (det vill säga annan än företaget)
  • Förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
  • Helt eller delvis betald nöjes- eller semesterresa

Gåvor från kunder, klienter och boende

Inom alla Humanas verksamheter kan det förekomma att kunder, klienter eller boende vill ge anställda en gåva som uppskattning. Det kan sätta en anställd i en besvärlig sits eftersom det inte alltid är så tydligt vad som är att betrakta som en muta eller annan opassande belöning för utfört arbete.

Som anställd på Humana får du aldrig ta emot pengar som gåva från våra kunder, klienter eller boende. För gåvor som till exempel smycken eller konstverk, gäller samma sak, det är aldrig accepterat att ta emot dessa.

En kund, klient eller boende vill ibland visa tacksamhet genom att bjuda på tårta, choklad, köpa blommor eller liknande och det är helt i sin ordning. Dock ska gåvan tas emot för hela arbetsgruppens räkning. Det är även olämpligt att vid upprepade tillfällen ta emot flera gåvor från en och samma kund, klient eller boende.

Testamenten eller andra handlingar

Som anställd hos Humana får du aldrig ta emot ett testamentariskt förordnande från en kund, klient eller boende. Du får inte delta vid upprättande eller bevittnande av testamente, eller vid bevittnande av fullmakt eller liknande handling.

Externa erbjudanden

Om du erbjuds studieresa, mässbesök eller liknande som arrangeras av externa kontakter ska inbjudan vidarebefordras till din chef. Det är sedan upp till respektive chef att avgöra om det är ett seriöst program/resa/besök som någon på företaget har nytta av. Som huvudregel betalas i så fall deltagandet av Humana som arbetsgivare. Beslut om deltagande ska godkännas av närmsta chef och dokumenteras. Om särskilda skäl föreligger för att i vissa delar medge extern finansiering i ett enskilt fall kan godkännande göras enligt chef-chef-principen.