Fem personer sitter vid ett bord och tittar på ett dokument

Dokumentation enligt SoL och LSS

På Humana assistans ska den sociala dokumentationen på arbetsplatsen ske i enlighet med gemensamma bestämmelser om dokumentation vid genomförande och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter.

Vid all typ av dokumentation ska hänsyn tas till den enskilde kundens integritet. Alla handlingar som upprättas begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara respektfulla, korrekta, tillräckliga, väsentliga, tydliga och enligt Humanas värdegrund.

Dokumentationens syfte

Syftet med dokumentationen är att:

  • tillgodose den enskilde kundens rättssäkerhet
  • vara ett arbetsredskap för medarbetaren
  • vara en trygghet för medarbetarna (dokumentationen visar vad vi har gjort och innebär därmed att vi kan visa att vi har vidtagit åtgärder för att hantera olika situationer och risker som uppkommer)
  • möjliggöra för Humana assistans att följa upp och utvärdera olika verksamheter samt planera olika insatser och aktiviteter
  • möjliggöra för statlig tillsyn (IVO), officiell statistik, uppföljning och utvärdering
  • ge Humana assistans underlag för kunskapsutveckling och forskning

Social dokumentation innefattar allt innehåll i personakten, det vill säga alla handlingar (framställning i skrift, ljud eller bild) av vikt för genomförandet av insatsen personlig assistans såsom exempelvis genomförandeplan och journalanteckningar. Som medarbetare på Humana assistans dokumenterar du i systemet FAST.

Här kommer du till FAST (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomförandeplan

En genomförandeplan är en överenskommelse mellan kunden och Humana om hur assistansen ska utformas utifrån den beviljade hjälpinsatsen. Syftet med genomförandeplanen är att konkret beskriva hur beslutet om assistans ska omsättas i praktisk handling. Genom planen tydliggörs för kunden och för assistenterna vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Genomförandeplanen är ett levande dokument och ska därför uppdateras minst årligen samt oftare vid behov. Du som assistent bör informera din arbetsledare eller uppdragschef om du upplever att genomförandeplanen behöver förändras för att tydligare beskriva kundens hjälpbehov. Upprättande och förändringar av genomförandeplanen ska alltid ske i samråd med kund.

Social journal

Social journal innefattar den del av en personakt (kundens digitala akt hos Humana) där arbetsanteckningar och journalanteckningar av betydelse förs. Detta görs för att kunna hantera ärenden kring assistansen, följa assistansens genomförande och för att kunna göra uppföljningar av insatserna i assistansen på ett kvalitativt sätt.

Journalanteckningar

Är löpande dokumentation som görs i social journal som beskriver genomförandet av insatsen. Journalanteckningar ska vara tillräckliga (kortfattade, tydliga och enkla), väsentliga (relevanta) och ändamålsenliga (sakliga och med ett konkret syfte); begrepp ska inte kunna missförstås. I dokumentationen ska det tydligt framgå vad som är faktiska omständigheter och händelser av betydelse samt vad som är egna bedömningar. Åtgärder som vidtas vid genomförande, eller uppföljning, av en insats ska fortlöpande och utan dröjsmål dokumenteras i journalen. Journalanteckningarna ska innehålla tydliga hänvisningar till andra handlingar i personakt som ger ytterligare information.

Arbetsanteckningar

Är den dokumentationen som görs av assistenterna gällande händelser i assistansen. All information i arbetsanteckningarna som är viktig för assistansens genomförande eller berör sådant som avviker från genomförandeplanen ska föras in som en journalanteckning i den sociala journalen och därefter slängas. Arbetsanteckningar sparas högst i tre månader och ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem.

Vill du veta mer?

Att tänka på när du skriver social dokumentation (öppnas i nytt fönster, där du sedan kan ladda ner filen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå vår obligatoriska utbildning om Dokumentation, du finner den via Humanas lärportal genom att logga in i FAST via länk nedan.