Olika tabletter

Medicinsk omvårdnad - egenvård och delegering

Många av våra kunder har sjukvårdande insatser inom ramen för deras assistans och detta sker antingen som delegerade insatser eller egenvårdande insatser. På denna sidan får du veta mer om vad det innebär för dig i ditt arbete.

Våra personliga assistenter hanterar i vissa fall kundens mediciner eller utför andra sjukvårdande insatser. Detta kan ske i form av antingen egenvård eller med delegering från sjukvården. Enligt Försäkringskassans Vägledning så ersätter personlig assistans aldrig den omvårdnad som sjukvården är skyldig att ge. Om det är aktuellt med egenvård eller delegering på din arbetsplats, ska det framgå i kundens genomförandeplan och i den information du får under din introduktion. Om denna information är svår att förstå hos den kund du jobbar hos, ska du omgående kontakta din uppdragschef som vidtar åtgärder.

Din skyldighet som personlig assistent

Om du jobbar hos en kund som har delegerade sjukvårdsinsatser så ska du genomgå en delegerande utbildning innan du arbetar sitt första schemalagda arbetspass. Samma kund kan ha både delegering och egenvård för olika arbetsuppgifter. Mer om vad delegering är, se stycket nedanför.

Alla våra personliga assistenter arbetar efter instruktioner i genomförandeplan och rutiner på arbetsplatsen och har rapporteringsskyldighet vid avvikelser från genomförandeplanen samt rutiner i assistansen. Om avvikelser från rutinen gällande egenvård och delegering skulle ske så är du som personlig assistent skyldig att rapportera detta till Humana assistans. Om avvikelsen gäller delegerade uppgifter är du som personlig assistent även skyldig att rapportera detta till medicinskt ansvarig legitimerad personal (det vill säga den som delegerat ansvaret).

Du som personlig assistent är ansvarig för att förnya din delegering genom att boka in tid med medicinskt ansvarig legitimerad personal i god tid innan slutdatum för befintlig delegering löper ut. Vid frågor och funderingar kring detta, kontakta din uppdragschef!

Vad innebär egenvård?

En hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal inom hälso- och sjukvården bedömt att en person (kunden) själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan.
Det är den behandlande läkaren/sjuksköterskan/sjukgymnasten/arbetsterapeuten som ska bedöma om åtgärden kan utföras som egenvård. Vid egenvård ska det alltid finnas skriftlig information om att insatserna kan utföras som egenvård.

Den egenvård som kunden ansvarar för själv faller inte under hälso- och sjukvårdens ansvar. Åtgärder som bedöms som egenvård kan exempelvis vara läkemedelshantering, såromläggning, skötsel av trach, att ge mat via sond eller insulin via spruta.

Vad är delegering?

Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med formell och reell kompetens överlåter en hälso- och sjukvårdsuppgift till en person som saknar formell kompetens, till exempel en personlig assistent. Formell kompetens innebär legitimation eller godkänd högskoleutbildning för yrket. Reell kompetens innebär att ha erfarenhet och kompetens för uppgiften genom sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning. Ett delegeringsbeslut kan i regel inte fattas utan att samråd har skett med uppgiftsmottagarens närmaste arbetsledare eller chef (i detta fall Humanas uppdragschefer).
Delegering får endast ske när det är förenligt med god och säker vård. Den inom hälso- och sjukvården som utför delegeringen, har själv ansvar för att bedöma om den som mottar delegeringen har den kompetens som krävs för att utföra vårduppgiften. Den som delegerar uppgiften (exempelvis sjuksköterska) ansvarar personligen för att säkerställa att den som fått delegeringen (personlig assistent) har rätt förutsättningar för att klara uppgiften. Den som mottar har rätt att neka en delegering (om man exempelvis känner att man ej fått tillräcklig utbildning). Ett delegeringsbeslut får endast avse en person som är namngiven och är giltig i max 1 år. En personlig assistent som genom ett delegeringsbeslut tilldelats en viss arbetsuppgift får i sin tur aldrig delegera uppgiften till en annan kollega. Ett delegeringsbeslut slutar vara giltigt om den som utfört delegeringen (exempelvis sjuksköterska) har avgått från sin tjänst, vilket innebär att om en kund får en ny sjuksköterska kan det medföra att kundens assistenter ska få nya delegeringsbeslut.

Sammanfattning
  • Säkerställ att du har en giltig delegation för den kund du jobbar hos
  • Säkerställ att du känner dig trygg med att utföra de delegerade insatserna
  • Planera in förnyelse av delegation i god tid innan den löper ut, förslagsvis genom en kalenderpåminnelse i mobilen
  • Kom ihåg att du aldrig får arbeta utan giltigt delegeringsbeslut
  • Kontakta uppdragschef om du känner dig osäker på något eller har frågor
Vill du veta mer?

Du ska alltid kontakta din uppdragschef om du känner dig osäker på någon del av detta eller vill få mer information kring våra rutiner gällande egenvård och delegering. Din uppdragschef är skyldig att förse dig med kompetens och trygghet, för att du ska kunna utföra ditt jobb på bästa sätt.