1. Start
  2. Personlig assistans
  3. Assistentportalen
  4. Stöd, vård och insats
  5. Personuppgifter, tystnadsplikt, sekretess och GDPR
stenar på en strand

Personuppgifter, tystnadsplikt, sekretess och GDPR

På denna sida får du lära dig mer om innebörden med personuppgifter, tystnadsplikt, sekretess och GDPR. Humana tar dessa lagar på största allvar och känner du dig osäker inom detta område skall du skyndsamt be din uppdragschef om stöd.

Personuppgifter

Personuppgifter är all typ av information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress, personnummer och uppgift om hälsa. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Tystnadsplikt

Som anställd hos Humana är du skyldig att följa sekretessbestämmelsen i § 29 i lag (1993:387) om stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom ditt arbete kommer du i kontakt med mycket känslig information om den du arbetar med och om andra personer. Den enskilde och Humana som arbetsgivare måste kunna lita på att du handskas med sådan information i enlighet med den respekt som lagen kräver.

Alla medarbetare har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller både muntlig och skriftlig information om kunden samt dennes anhöriga och gäller även arbetskamrater emellan.

Ha som regel att aldrig berätta något om kunden eller dess anhöriga för någon utom när det är absolut nödvändigt för arbetets skull. Lämna då endast den information som är absolut nödvändig. Tänk på att även vara försiktig med information till myndigheter. Det är endast i undantagsfall möjligt att informera mellan myndigheter i känsliga frågor utan samtycke från den det berör. Samtycke från den enskilde krävs också för att kunna delge information om den enskilde till anhöriga. Tystnadsplikten gäller även då anställningen upphört, den gäller livet ut. Bryter du mot tystnadsplikten kan du straffas med böter eller fängelse.

Kontakta alltid din närmaste chef om du är osäker på om du får lämna ut information om den kunden eller dennes anhöriga.

Sekretess

Är detsamma som tystnadsplikt men används inom offentlig verksamhet till exempel en kommun. Får du tillgång till uppgifter som omfattas av sekretess gäller alltså tystnadsplikt.

GDPR

I Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) finns bestämmelser om hur du får hantera personuppgifter oavsett om det gäller kunder, medarbetare eller andra personer. Reglerna finns för att den enskildes personuppgifter inte ska användas på annat sätt än vad som är ändamålet och inte skickas vidare till andra utan att det finns stöd för det. Det är därför viktigt att du känner till vad som gäller när du hanterar personuppgifter i din verksamhet. Humana har rutiner som beskriver vad som gäller för insamling, lagring och hur man får skicka personuppgifter till en mottagare. Läs mer om detta via sidan Behandling av personuppgifter eller gå vår GDPR-utbildning i Humanas lärportal, som du hittar genom att logga in i FAST, se nedan.