en kvinna sitter i sängen och skrattar

Lex Sarah, avvikelsehantering och visselblåsarfunktion

Alla medarbetare på Humana assistans har rapporteringsskyldighet. Det innebär i praktiken att du som medarbetare är skyldig att rapportera om du stöter på en situation som innehåller fel och brister i vår verksamhet. En fungerande avvikelserapportering och hantering är avgörande för att kunna förhindra att fel och brister uppstår igen, att sätta in rätt åtgärder och förbättra Humana assistans.

Vad är lex Sarah?

Lex Sarah reglerar medarbetarnas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Humana assistans är skyldiga att efter att ha tagit emot en avvikelserapport utreda, dokumentera och avhjälpa samt undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande. Humana assistans har också en skyldighet att snarast anmäla allvarliga risker och missförhållanden vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du hittar mer information om lex Sarah i avvikelsesystemet DF Respons där du även rapporterar, samt i Humanas lärportal där vår obligatoriska utbildning finns. Kom ihåg att det viktigaste är att uppdragschefen får information om missförhållandet.

Exempel på missförhållanden:

 • Fysiska övergrepp mot kund (exempelvis att bli slagen, fasthållen, nypt)
 • Sexuella övergrepp mot kund (exempelvis fysiska sexuella övergrepp, sexuella övergrepp av psykisk karaktär, såsom sexuella anspelningar)
 • Psykiska övergrepp mot kund (exempelvis hot om bestraffning, kränkande bemötande)
 • Brister i bemötande mot kund (att den enskilde blir illa behandlad, exempelvis att anställda brister i respekt för kundens självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet)
 • Brister i utförande av insatser till kund (insatser som utförts felaktigt eller inte alls)
 • Ekonomiska övergrepp mot kund (exempelvis att någon inom verksamheten stjäl från kunden vilket kan föranleda ekonomisk förlust otrygghet hos kunden)

Avvikelserapportering

Vad är en avvikelse?

En avvikelse kan handla om att våra kunder inte får det stöd som hen har rätt till, men som inte är av så pass allvarlig karaktär att den klassificeras som en lex Sarah. Det kan också vara en arbetsskada, ett tillbud, brister i medarbetarens arbetsmiljö eller brister de administrativa rutinerna. Är du osäker på vilken typ av avvikelse, så hittar du mer information om detta i avvikelsesystemet DF Respons där du även rapporterar.

Det viktigaste är inte vilket slag av avvikelse som rapporteras utan att rapportering sker till närmsta chef.

Avvikelseutredning

Vad händer efter att en lex Sarah eller avvikelse rapporterats?

Uppdragschef ansvarar för att återkoppla till den som rapporterat. Uppdragschefen påbörjar utredningen och kan då behöva kompletterande uppgifter från den som rapporterat och då är det viktigt med samverkan. Syftet med utredningen är att hitta orsakerna som bidragit till den uppkomna situationen. Det handlar aldrig om att hitta syndabockar utan om att hitta möjligheter till förbättring och utveckling. När utredningen är färdig så vidtas åtgärder som förebygger att något liknande uppstår igen. Om situationen är av allvarlig karaktär krävs oftast att uppdragschef tar kontakt med andra externa instanser eller avdelningar inom Humana assistans.

Allt som rapporteras ligger som grund för det systematiska förbättringsarbetet och hjälper oss att prioritera vilka områden vi behöver utveckla och bli bättre inom.

Visselblåsarfunktion

Har en anställd misstanke/kännedom om något allvarligt missförhållande i verksamheten och meddelat detta utan gehör eller av någon anledning inte kan meddela detta till närmsta chef så har Humana assistans en visselblåsarfunktion. Med allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet avses brott med fängelse i straffskalan, exempelvis bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande eller tagande av muta och miljöbrott. Visselblåsarfunktionen är inte till för att anmäla avvikelser eller för att framföra missnöje och klagomål. Visselblåsarfunktionen ersätter heller inte Humana assistans anställdas skyldigheter att följa rapporteringsskyldigheten.

Viktigt att veta

Medarbetare i Humana assistans kan vid allvarliga missförhållanden i verksamheten välja att vända sig till:
 • Uppdragschef
 • Distriktschef
 • Kvalitetsavdelningen
 • HR -avdelningen
 • Humanas visselblåsarfunktion

Gå vår obligatoriska utbildning i Humanas lärportal. Lärportalen når du genom att logga in i FAST, se nedan.