Juridisk årsbok 2013

Bland partierna i Sverige finns en enighet om att personer med grava funktionsnedsättningar ska få sådan hjälp att de kan leva som andra. Den politiken ligger fast och den lagstiftning som ger personer med olika behov rätt till assistans har ett starkt stöd. Under det senaste året har dock en debatt om kostnaderna och hur de har utvecklats tagit fart.

En bidragande orsak till detta var utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)som publicerades i början av 2012. Humana tar självklart starkt avstånd från alla former av fusk och ser positivt på att initiativ nu tas för att få bort oseriösa aktörer och oegentligheter. Detta är avgörande för assistansens framtid och för de som har assistans.

Men i diskussionen som förts under året har inte bara oegentligheter stått i fokus. På flera håll har kostnaderna för assistansen som helhet ifrågasatts. Många medier har skrivit om frågan och bland annat ifrågasatte flera ledarskribenter priset för assistans, och menade att ribban har satts för högt. Flera centrala perspektiv på frågan om kostnaden har dock uteblivit i diskussionen. Några av dessa behandlas i årets juridiska årsbok.

För många brukare är det förstås provocerande att kostnaderna får så stort utrymme när assistans debatteras. Särskilt för alla de som tvingas ta hjälp av jurister för att få tillgång till det stöd från samhället de har rätt till enligt lag och som gör det möjligt för dem att leva ett bra liv. Eller för de som får sin assistans minskad, eller i värsta fall helt indragen. Denna rapport är ett led i att sprida vår kunskap till personer som på olika sätt påverkar eller påverkas av de beslut som fattas och den utveckling som sker inom området. I rapporten pekar vi bland annat på behovet av ökad rättssäkerhet och minskad godtycklighet när det gäller bedömningar av rätten till personlig assistans och vi beskriver pågående trender inom juridikområdet. Genom bättre kunskaper på området kan enskilda individer bättre tillvarata sina rättigheter och få tillgång till ett stöd som kan ge alla rätten till ett bra liv.

Vill du beställa vår Juridiska årsbok?
Kontakta
Malin Löf
malin.lof@humana.se