Hem 020-70 80 87 Assistansrådgivningen
Ta kontakt med oss Vi svarar på dina frågor.

Vilka konsekvenser får utredningen för personer som idag är beviljade personlig assistans?

 • Statligt huvudmannaskap – Det enda positiva gällande assistansen eftersom det inte längre blir möjligt för stat och kommuner att försöka skjuta över ansvaret på varandra.
 • Schablon på 15 timmar för övriga behov – Det genomsnittliga assistansbeslutet har 60 timmar per vecka för övriga behov. Det kommer att få stora konsekvenser om besluten minskas med 75 %.

  Hjälpbehoven försvinner inte bara för att man beviljar mindre tid. Den assistansberättigade kommer att tvingas välja och prioritera mellan vilka behov som ska tillgodoses och vilka behov hen ska avstå från.

  Assistenten kommer att tvingas jobba snabbare. I praktiken kommer många att få beslut som inte går att använda. De får antingen förlita sig på frivilliginsatser från anhöriga eller flytta in på särskilt boende.
 • Ingen assistans för barn under 16 år – Barn under 16 år kommer under vissa omständigheter ha rätt till en ny insats som heter ”Personligt stöd till barn”. Personligt stöd till barn syftar till att tillgodose hela familjens behov när de får ett barn med stort omvårdnadsbehov.

  Det är alltså inte en insats med sikte på den enskildes självbestämmanderätt och integritet. En stor skillnad jämfört med personlig assistans är att i den nya insatsen kommer den fulla friheten att själv välja utförare och bestämma hur stödet ska ges inte att finnas kvar. De barn som inte får rätt till ”Personligt stöd till barn” kan eventuellt ha rätt till andra nya LSS-insatser, alternativt hemtjänst eller särskilt boende.
 • Det femte grundläggande behovet tas bort – Väldigt många personer i personkrets 1 (dvs. personer med autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd) har sin rätt till personlig assistans kopplad till det femte grundläggande behovet.

  När det grundläggande behovet tas bort tas även rätten till personlig assistans bort. Vissa, men inte alla, personer som i dagsläget har sin personliga assistans beviljad utifrån det femte grundläggande behovet kommer istället att kunna beviljas en ny insats ”Stöd som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet”.

  En stor skillnad jämfört med personlig assistans är att i den nya insatsen kommer den fulla friheten att själv välja utförare och bestämma hur stödet ska ges inte att finnas kvar.
 • Personlig service med boendestöd – Den nya insatsen är en ”uppsamlingsinsats” som kommer att täcka upp för personer som inte längre har rätt till personlig assistans, inte kan klara sig med det assistansbeslut som beviljats, tidigare haft ledsagarservice och till viss del för personer som idag har insatser enligt annan lagstiftning.

  En stor skillnad jämfört med personlig assistans är att i den nya insatsen kommer den fulla friheten att själv välja utförare och bestämma hur stödet ska ges inte att finnas kvar.
 • 93,5 % av schablonbeloppet vid anhörigassistans – Schablonbeloppet används för att bekosta samtliga delar av den personliga assistansen. Dvs. lön och lönebikostnader, utbildningsomkostnader, arbetsmiljöomkostnader och andra assistansomkostnader.

  Den lägre ersättningen innebär att anhöriganställda inte kommer att ha samma förutsättningar som externa assistenter. Antingen måste lönen sättas lägre eller så tvingas anhöriga avstå från utbildning (alternativt bekosta den själv) och delta vid personalmöten och liknande på obetald tid.