En kvinna står och talar inför publik

LSS-utredningen i korthet

Tillbaka till lss-utredningen

Här kan du läsa en sammanfattning av LSS-utredningens förslag.

Lagändringarna i LSS-utredningen föreslås träda ikraft den 1 januari 2022. Övergångsregler gäller under två års tid. Under den perioden måste den som har personlig assistans antingen ansöka om assistans igen eller ansöka om någon annan insats. Läs Humanas kommentar till LSS-utredningen här. Följande insatser föreslås ingå i den nya LSS-lagstiftningen.

Samordning

 • Expertstöd (tidigare råd och stöd)
 • Individuell plan

Barn under 16 år och personer med behov av annan hjälp än praktisk

Personlig assistans för barn under 16 år och för dem med behov av annan hjälp än praktisk tas bort. Istället skapas två nya insatser:

 • Personligt stöd till barn
 • Förebyggande personligt stöd

Personligt stöd till barn

Personligt stöd till barn blir en ny insats i kommunal regi. Kommunen avgör om det ska finnas möjlighet att välja anordnare. Det är också kommunen som avgör hur insatsen får utföras och om det ska vara möjligt för föräldrar eller andra anhöriga att vara anställda.

Barn under 16 år kan få Personligt stöd till barn, om de på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning:

 • behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra
 • på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne
 • har behov av stöd för omvårdnad

Förebyggande pedagogiskt stöd

Förebyggande pedagogiskt stöd blir ytterligare en ny insats i kommunal regi. Personer över 16 år kan få förebyggande pedagogiskt stöd. Stödet kan beviljas om de på grund av en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har omfattande behov av hjälp, som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne. Stödet innefattar även praktiskt hjälp.

Kommunen avgör om det ska finnas möjlighet att välja anordnare. Det är också kommunen som avgör hur insatsen får utföras och om det ska vara möjligt för föräldrar eller andra anhöriga att vara anställda.

Förändringar inom personlig assistans

Staten och Försäkringskassan får ansvaret för den personliga assistansen.

 • Ansvaret för den personliga assistansen blir statligt.
 • Försäkringskassan utreder och fattar beslut om insatsen
 • Försäkringskassan får ansvar att utreda och besluta om tillfälligt utökad personlig assistans.
 • Beslut om personlig assistans föreslås omprövas vart tredje år.
 • 20-timmarsgränsen för grundläggande behov tas bort, eftersom den endast syftade till gränsdragning mellan tidigare statligt eller kommunalt ansvar.
 • Personer över 16 år får rätt till personlig assistans om de på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning behöver praktisk hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt att kommunicera med andra. Utöver dessa behov ska assistans beviljas för vissa övriga behov. Den som varken arbetar eller studerar, kommer att vid behov beviljas väntetid under natten och mellan aktiva insatser utanför hemmet. Dessutom får hen 15 timmar för andra personliga behov som inte går att tidsbestämma. Därutöver beviljas personlig assistans för egenvård samt studier och arbete.
 • Dubbel assistans beviljas inte om behovet av stöd kan tillgodoses genom bostadsanpassning eller hjälpmedel.

Schablonbelopp finansierar fortfarande personlig assistans

Utredningen föreslår att personlig assistans även i fortsättningen finansieras med ett schablonbelopp.

 • I schablonbeloppet ska sjuklön inrymmas.
 • Schablonbeloppet ska differentieras så att summan blir olika beroende på när assistansen utförs och vem som utför den.
 • Assistans på OB-tid ger en högre ersättning.
 • Assistans som utförs av en anhörig i hushållsgemenskap ger en lägre ersättning.

Ledsagarservice tas bort

Kontaktperson kommer att finnas kvar som LSS-insats, men ledsagarservice tas bort. Ledsagarservice ska istället ingå som en del av den nya insatsen Personlig service och
boendestöd.

Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen

Insatsen Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen byter namn till Förlängd utbildning i fritidshem. Förutom rätt till Personligt stöd finns insatserna Avlösarservice och Korttidsvistelse kvar.

Personlig service med boendestöd

Personlig service blir en ny insats i kommunal regi. Kommunen avgör om det ska finnas möjlighet att välja anordnare. Det är också kommunen som avgör hur insatsen får utföras och om det ska vara möjligt för föräldrar eller andra anhöriga att vara anställda. Särskilt boende finns kvar som insats för både barn och vuxna. Insatsen innefattar:

 • praktisk hjälp i hemmet
 • motivationsåtgärder
 • ledsagning
 • stöd vid föräldraskap
 • annat motsvarande stöd som den enskilde har behov av för sin dagliga livsföring

Sysselsättning

Daglig verksamhet finns kvar som LSS-insats.