Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Information till kunder och assistenter gällande IVO:s beslut

Här hittar du information kring IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Vanliga frågor och svar hittar du längre ner på sidan. Uppdaterad 2023-05-23.

Vad händer nu?

Verksamheten fortsätter som vanligt i väntan på dom i förvaltningsrätten. Muntlig förhandling sker 25-26 maj. Oavsett om Humana eller IVO vinner i förvaltningsdomstolen så lär domen överklagas vilket gör det troligt att rättsprocessen drar ut på tiden. 

Vad har hänt?

  • 31 januari – meddelade Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) att de drar in Humana Assistans tillstånd att driva verksamhet.
  • 7 februari – meddelade förvaltningsrätten att de har beviljat Humanas ansökan om inhibition av vårt tillstånd att bedriva assistans. Det betyder att Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut att dra in tillståndet för Humana pausas i väntan på dom.
  • 7 februari – fattade Försäkringskassan beslut att inte betala ut assistansersättningen till Humana utan direkt till dig som kund. Information om utbetalningen av assistansersättningen.
  • 25-26 maj– muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten.

Information till våra kunder och assistenter

Längre ner på denna sida hittar du frågor och svar riktade till dig som kund. Verksamheten och din assistans fortsätter som tidigare. Till dig som personlig assistent så fortsätter du att jobba som tidigare hos din kund.

Vi skickar information löpande till våra kunder och assistenter främst via mejl och intranät. Är du kund, assistent eller anhörig och saknar utskick kontakta din uppdragschef så hjälper hen dig vidare. 

Vi vill också rikta ett uppriktigt tack till alla kunder, anhöriga och anställda som så tydligt står på vår sida och förutsätter att vi gjort rätt för oss.

Vår chefsjurist Josefin Mikaelsson om läget just nu i IVO-processen

Josefin berättar här hur processen framåt ser ut gällande den rättsliga processen med IVO. Hur fungerar de olika instanserna i domstolsprocessen, vart är vi just nu och vad har vi att vänta framåt. 

Filmen är inspelad den 12 maj 2023.

Frågor och svar för dig som kund eller assistent

 

Vad får det för konsekvenser för assistanskunderna om Humanas tillstånd dras in?

Om Humanas tillstånd dras in så har vi inte rätt att bedriva verksamhet med personlig assistans. Det betyder att alla kunder behöver välja en ny assistansanordnare. Det kan antingen vara så att kunden själv väljer en annan privat utförare eller väljer kommunen. Om IVO:s beslut inte ändras är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för att assistanskunderna får sina behov tillgodosedda.

Ska Försäkringskassan utreda alla Humanas kunder nu om rätten till assistans?

Nej, så arbetar inte Försäkringskassan.

Har fler assistansbolag hamnat i den här situationen?

Försäkringskassan har anmält flertalet assistansbolag till IVO, detta har ökat under de senaste två åren. IVO har i vissa fall dragit in bolagets tillstånd och i andra fall har det inte skett.

Vad grundar sig det indragna tillståndet på?

IVO:s beslut baseras på tre delar:

Återkravsärenden
Det handlar om 27 återkravsärenden under de senaste 15 åren, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och fem mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall 15 år gamla beslut. Varje beslut föregås av läkarbedömning och tas av Försäkringskassan. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas. Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft, skall ställas emot en verksamhet med 2 000 kunder och 11 000 anställda – under 15 år. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer fel att begås. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. I slutänden har vi god tro för att vi kommer att få bifall för merparten av dem.

Ansvar gällande utländsk arbetskraft
De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen någon av våra 11 000 anställda saknat arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Så fort vi fått kunskap om att dessa personer saknat arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar, i ett av fallen hann personen inte ens bli anställd. Humana har som policy att inte anställa personer där det krävs arbetstillstånd och har därför av förklarliga skäl ingen rutin för detta. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut
Sedan 2018 har IVO följt upp fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Trots att IVO har stängt sin granskning av de aktuella ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO:s agerande antyder att det inte över huvud taget får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.

Här kan du läsa mer fakta bakom beslutet

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning