Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Personlig assistans

Här hittar du information kring IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Frågor och svar hittar du längst ner på sidan. Uppdaterad 2023-03-17.

Den 7 februari meddelade förvaltningsrätten att de har beviljat Humanas ansökan om inhibition av vårt tillstånd att bedriva assistans. Det betyder att Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut att dra in tillståndet för Humana inte gäller. IVO överklagade den 14 februari förvaltningsrättens beslut att bevilja inhibition till kammarrätten. Den 17 februari meddelade kammarrätten att de inte beviljar prövningstillstånd vilket innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. IVO har inte överklagat kammarrättens beslut att inte ge prövningsstillstånd.

Vad händer nu?

I och med att kammarrätten avslog IVO:s överklagan så fortsätter vår verksamhet som vanligt i väntan på dom i förvaltningsrätten.

Här kan du läsa pressmeddelande och andra nyheter

Till våra kunder

Längre ner på denna sida hittar du frågor och svar riktade till dig som kund. Verksamheten och din assistans fortsätter som tidigare.

Till våra personliga assistenter

Eftersom att vi har fått inhibition så fortsätter du att jobba som tidigare hos din kund.

Arbetsförmedlingen förvarnad

Som arbetsgivare har vi en skyldighet att förvarna Arbetsförmedlingen skyndsamt om det finns en risk för att vi står inför uppsägningar. Utifrån den situation vi befinner oss i med indraget tillstånd förvarnade Humana Assistans Arbetsförmedlingen den 2 februari om att uppsägningar kan komma att ske om inhibition nekas.

Det finns inte risk för uppsägningar i dagsläget eftersom att kammarrätten har meddelat att de inte beviljar IVO´s prövningstillstånd för sitt överklagande. Det innebär att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet under tiden som sakfrågan avgörs i domstol.


Vi skickar information löpande till våra kunder och assistenter främst via mejl och intranät. Är du kund, assistent eller anhörig och saknar utskick kontakta din uppdragschef så hjälper hen dig vidare. 

Vi vill också rikta ett uppriktigt tack till alla kunder, anhöriga och anställda som så tydligt står på vår sida och förutsätter att vi gjort rätt för oss.


 

Försäkringskassan stoppar utbetalning av assistansersättning till Humana

Den 7 februari fattade Försäkringskassan beslut att inte betala ut assistansersättningen till Humana utan direkt till dig som kund. Humana fakturerar det utbetalade beloppet till kunden som för göra en inbetalning. Huvudregeln i socialförsäkringsbalken är att ersättningen ska betalas ut till kunden, som i sin tur betalar sin anordnare (så det är i sig inget konstigt) men man har som kund kunnat välja att FK ska betala ut direkt till Humana. Det alternativen finns inte längre.  Vi arbetar på att göra en så smidig lösning som möjligt för våra kunder.

Information om utbetalning av assistansersättningen

 


Den här sidan uppdateras löpande med information.

Josefin i svart kaval sitter i lädersoffa med kollega

Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken

Ta del av fakta bakom IVO:s beslut och se föreläsning där vår chefsjurist förklarar vår syn på saken.

Läs mer om bakgrunden till IVO:s beslut

Generell information gällande IVO:s beslut

 1. Beslutet innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. Hur lång tid det tar går inte att säga med säkerhet men cirka ett år är en kvalificerad gissning.

 2. IVO:s beslut baseras på tre delar:


  Återkravsärenden
  Det handlar om 27 återkravsärenden under de senaste 15 åren, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och fem mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall mer än 15 år gamla beslut. Det är Försäkringskassan som utreder behovet och fattar beslut. Försäkringskassan har alltid tillgång till läkarintyg och annan medicinsk dokumentation innan de fattar beslut. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma hur stort behov personen har utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas. Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft mot Humana efter att domstol har fattat beslut, ska ställas emot en verksamhet som utför assistans åt 15 % av Sveriges assistansanvändare. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer, sett till antal, något fler fel begås än i en mindre verksamhet. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. Vi har goda förhoppningar om att vi ska få bifall i de flesta av målen.

  Ansvar gällande utländsk arbetskraft
  De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen att någon av våra 11 000 anställda saknat korrekt arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Så fort vi fått kunskap om att dessa personer saknat korrekt arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar, i ett av fallen hann personen inte ens bli anställd. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

  Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut
  Sedan 2018 har IVO initierat fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

  Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Efter att IVO avslutat ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO har nu utan förvarning öppnat upp de tidigare stängda ärendena och påstår att de åtgärder som ansågs tillräckliga inte är det eftersom det inträffat andra saker i verksamheten. Här syftar IVO på de återkrav vi har fått från Försäkringskassan. IVO:s agerande antyder att det över huvud taget inte får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.

  Överallt där människor arbetar med andra människor kommer det att ske misstag. Det är Humana Assistans övertygelse att det viktigaste är att verksamheten strävar efter att minimera risken för allvarliga avvikelser och att ett systematiskt kvalitetsarbete kännetecknas av att verksamheten tar lärdom av misstag och använder dessa i det kontinuerliga arbetet med ständiga förbättringar.

 3. Det är bara Humana Assistans som berörs. Ingen annan verksamhet inom Humanakoncernen omfattas av beslutet.

 4. IVO är en statlig myndighet, som äger tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. De är en viktig funktion i vårt samhälle och bidrar till en bättre vård och omsorg. Alla verksamheter inom vård och omsorg blir granskade av IVO.

  För oss är det inte ovanligt att vi har en löpande dialog med IVO om saker som händer i vår verksamhet, det hör till vardagen. Vi välkomnar granskning och tycker att det är något viktigt.

 5. Ja, kommunerna granskas av IVO.

  Kommunerna behöver dock inget tillstånd för att bedriva personlig assistans och därmed kan IVO inte stoppa verksamheten trots att även kommuner får både klagomål och beslut om återkrav från Försäkringskassan.

 6. Försäkringskassan har anmält flertalet assistansbolag till IVO, detta har ökat under de senaste två åren. IVO har i vissa fall dragit in bolagets tillstånd och i andra fall har det inte skett.

 7. Humana har inte fuskat med assistansersättning. Det som har inträffat är sammanfattningsvis följande:
  Försäkringskassan har beslutat om återbetalning i 27 fall. 5 av dessa fall riktar sig inte mot Humana utan mot Humanas kunder. Besluten om återbetalning grundar sig i huvudsak på något av följande:

  • Försäkringskassan anser att kunden har överdrivit sina hjälpbehov eller att det har inträffat något som gör att behoven minskat. I flera av fallen delar vi inte Försäkringskassans uppfattning och anser att det istället handlar om att Försäkringskassan i efterhand har ändrat sitt beslut och lägger ansvaret för detta på kunden och på Humana.
  • I några fall har det varit fel assistent som attesterat tidrapporten. Antingen för att assistenterna bytt arbetspass med varandra utan att ändra i schemat eller för att assistenten inte har varit på jobbet.
  • I ytterligare ett par fall har kunden blivit beviljad annan insats, alternativt att kunden fått ersättning från både Försäkringskassan och kommunen för samma tid. När vi har fått dubbel ersättning har vi förstås känt till det och haft dialog med Försäkringskassan om att vi ska betala tillbaka.

  IVO anser att trots att det inte är Humana Assistans som har agerat felaktigt, och trots att det i de flesta fallen inte ens är säkert att Försäkringskassans beslut är korrekta, så räcker det med blotta misstanken att något varit fel för att Humana Assistans inte längre ska få bedriva personlig assistans.

  Vi tycker att det är orimligt och har överklagat IVO:s beslut.

 8. De flesta beslut om återkrav från Försäkringskassan som Humana fått handlar inte om att det är någon som har fuskat. Det är Försäkringskassan som i efterhand har skärpt sin syn på vad som ska ge rätt till personlig assistans. Det handlar om kunder som har haft personlig assistans i jättemånga år. Ofta 15–20 år och där Försäkringskassan omprövat och beviljat fortsatt assistans vid flera tillfällen. Nu har myndigheten ändrat sig och tycker att de tidigare besluten var fel.

  Vi anser att både vi och våra kunder ska kunna förlita sig på att det beslut som Försäkringskassan fattat om rätt till assistans inte kan ändras i efterhand. 

  Vi har nolltolerans mot fusk och det är tack och lov ovanligt hos oss även om vi vet att det inträffat vid några få tillfällen. När det har skett har vi hjälpt Försäkringskassan i deras utredning. Vi anser att det är viktigt att det är den som har gjort fel som tar konsekvenserna av sitt agerande. Om en person har fuskat med assistansen är det den personen och inte Humana som ska betala tillbaka.

  Försäkringskassan vill emellertid att det är Humana som ska betala och inte den som har fuskat. Det tycker vi är fel. Vi har överklagat till domstol och i så gott som alla fall tycker domstolen som vi.

 9. Inhibition betyder att domstolen (Förvaltningsrätten) tillfälligt pausar IVO:s beslut om att dra in tillståndet. Pausen varar tills dess att domstolen har fattat beslut i om Humana ska få behålla sitt tillstånd eller inte. Under tiden som man har inhibition gäller inte IVO:s beslut och verksamheten med personlig assistans fortsätter som vanligt.

För dig som är kund

 1. Om Humanas tillstånd dras in så har vi inte rätt att bedriva verksamhet med personlig assistans. Det betyder att alla kunder behöver välja en ny assistansanordnare. Det kan antingen vara så att kunden själv väljer en annan privat utförare eller väljer kommunen. Om IVO:s beslut inte ändras är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för att assistanskunderna får sina behov tillgodosedda.

 2. Nej, så arbetar inte Försäkringskassan.